e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Ebeveynlerin Çocuk Diş Macunu Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 237-241 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.27870

Ebeveynlerin Çocuk Diş Macunu Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Edibe Eğil1, Canan Duman2, Serhat Karaca3, Sibel Acar Ezberci4, Dilek Özge Yılmaz1, Derya Tabakçılar Dündar5
1Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İSTANBUL
3Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, ERZİNCAN
4Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, UŞAK
5Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,Pedodonti Anabilim Dalı, İSTANBUL

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de piyasada farklı özelliklerde çok sayıda diş macunu bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı ebeveynlerin çocukları için diş macunu seçimini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağustos 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul, Erzincan ve Uşak illerinde çocuk diş hekimliği kliniğine başvuran 1-14 yaş aralığındaki çocukların ebeveynleri tarafından doldurulan anketler ile çalışmanın verileri elde edildi. Ankette ebeveynlerin ve çocuklarının yaş, cinsiyet, eğitim durumu gidi sosyo-demografik verileri ile birlikte diş macun seçimini etkileyen faktörlere karşı tutumları değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde deskriptif istatistik ve değişkenlerin karşılaştırmasında Kikare, Mann Whitney U testi, ileri analizler için lojistik regresyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Üç şehirde toplam 653 anket değerlendirmeye alındı. Katılımcıların illere göre dağılımı; İstanbul 289 (%44,3), Erzincan 201 (%30,8), Uşak 163 (%25) şeklindedir. Çocukların %30,8’i günde iki ve daha fazla, %42,9’u ise günde 1 kere, %25’i haftada bir kere dişlerini fırçalamaktadır, %1,4’ü ise hiç fırçalamamaktadır. Ebeveyn ve çocuğun diş fırçalama sıklıkları arasındaki ilişki incelendiğinde korelasyon zayıf ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (r=0,354, p<0,001). Fluorlu diş macun kullanma tercihleri incelendiği zaman; lise mezunu ebeveynlerin fluorlu diş macunu kullanımı ilköğretim mezunu ebeveynlere oranla 2,97 kat azaldığı, üniversite mezunu ebeveynlerin fluorlu diş macunu kullanımı ise ilköğretim mezunu ebeveynlere oranla 4,1 kat azaldığı görülmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diş çürüğünü önleyici etki, ebeveynlerin diş macunu tercihini etkileyen en önemli sebeptir ve ebeveynlerin eğitim durumu arttıkça fluorlu diş macun kullanma oranı azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diş macunu, fluor, fluorsuz diş macunu

Evaluation of the Factors Affecting Parents' Children Toothpaste Choice

Edibe Eğil1, Canan Duman2, Serhat Karaca3, Sibel Acar Ezberci4, Dilek Özge Yılmaz1, Derya Tabakçılar Dündar5
1Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İSTANBUL
3Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, ERZİNCAN
4Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, UŞAK
5Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,Pedodonti Anabilim Dalı, İSTANBUL

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the parent’s reasons for choice of toothpaste.
METHODS: The data of the study were obtained by questionnaires filled by parents of children aged between 1-14 years, who applied to the pediatric dentistry clinic between August 2018 and December 2018 in Istanbul, Erzincan and Uşak. In the questionnaire, the socio-demographic data of the parents and their children, age, gender and educational status were examined together with the attitudes towards the factors affecting the selection of paste. Chi square, Man Whitney U test and logistic regression analysis were used for further analysis.
RESULTS: A total of 653 questionnaires were included in the survey in 3 cities. The distribution of the participants by cities was 289 (44.3%), Erzincan (30.8%), Uşak 163 (25%). 30.8% of the children brush their teeth two times a day, 42.9% once a day, 25% brush once a week, and 1.4% do not brush at all. When the relationship between parents' and children's teeth brushing frequencies were examined, the correlation was weak and statistically significant. (r = 0.354, p <0.001). When the use of fluoridated tooth paste is examined; the use of fluoridated toothpaste for high school graduate parent is 2.97 times less than primary school graduate parent; university graduate parent prefers 4.1 times less fluoridated toothpaste than primary school graduate parent.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The anti-caries effect of toothpastes is the most important reason for parents' choice of the toothpaste. As the education level of parents increases, the preference for fluoridated toothpaste decreases.

Keywords: Toothpaste, fluorine, fluoride-free toothpaste

Edibe Eğil, Canan Duman, Serhat Karaca, Sibel Acar Ezberci, Dilek Özge Yılmaz, Derya Tabakçılar Dündar. Evaluation of the Factors Affecting Parents' Children Toothpaste Choice. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 237-241

Sorumlu Yazar: Edibe Eğil, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale