e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Uygulama Süresinin Yüksek Işık Şiddetine Sahip Led Cihazının Sertleştirme Etkinliği Üzerine Etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 179-185

Uygulama Süresinin Yüksek Işık Şiddetine Sahip Led Cihazının Sertleştirme Etkinliği Üzerine Etkisi

R. Banu Ermiş, Esra Uzer Çelik, Günseli Katırcı
Süleyman Demirel Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı farklı uygulama sürelerinin yüksek ışık şiddetine sahip LED cihazının farklı kompozitleri sertleştirme etkinliği üzerine etkisinin mikrosertlik ölçümüyle incelenmesidir.
YÖNTEMLER: Mikrohibrit ve nanohibrit kompozit rezinler kullanılarak 2 mm kalınlığında ve 5 mm çapında 60 örnek hazırlandı. Yüksek ışık şiddetine sahip LED cihazı üretici firmanın önerdiği süre ve bu sürenin yarısı kadar bir süreyle örneklere uygulandı. Geleneksel QTH ise sadece üretici firmanın önerdiği sürede kullanıldı. Örneklerin alt ve üst yüzeylerinden Knoop mikrosertlik ölçümleri elde edildi. İstatistiksel analizler iki yönlü ANOVA, tek yönlü ANOVA, Dunnett C ve bağımsız t-testleri ile gerçekleştirildi.

BULGULAR: Üretici firmanın önerdiği sürede LED ve QTH ile sertleştirilen örneklerin üst yüzeyleri arasında fark gözlenmedi (p<0,05). LED ile sertleştirme süresi yarıya indirildiğinde hem alt hem de üst yüzeylerde sertlik değerlerinde azalma belirlendi (p<0,05). LED ile QTH’ye göre daha yüksek sertlik oranı elde edildi (p<0,05).
SONUÇ: Üretici firmanın önerdiği süreyle kullanıldığında üst yüzey polimerizasyonu açısından LED’in QTH ile benzer; alt yüzey polimerizasyonu açısından LED’in QTH’den daha iyi performans gösterdiği belirlendi. LED ile sertleştirme süresi yarıya indirildiğinde üst ve alt yüzeylerdeki sertlik değerlerinin azaldığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Işık kaynağı, LED, halojen lamba, mikrosertlik

Effect of Exposure Time on the Curing Effect of High Intensity Led

R. Banu Ermiş, Esra Uzer Çelik, Günseli Katırcı
Süleyman Demirel University, School of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

OBJECTIVE: The purpose of this study was to examine the influence of different exposure times on the curing effect of high intensity LED of different composites by the microhardness measurement.
METHODS: Sixty samples were prepared in 2 mm thickness and 5 mm diameter using microhybrid and nanohybrid composite resins. High intensity LED was applied to the samples for the manufacturer’s recommended curing time and half of this curing time. Conventional QTH was only used for the manufacturer’s recommended curing time. Knoop microhardness measurements were obtained on the top and bottom surfaces of the samples. Statistical analyses were carried out by two way-ANOVA, one-way ANOVA, Dunnett C and independent t-tests.
RESULTS: No significant differences were observed between the top surfaces of samples cured by LED and QTH for the manufacturer’s recommended curing time (p<0.05). When the curing time was reduced to the half with LED, hardness values on both the top and bottom surfaces were decreased (p<0.05). Higher hardness ratio values were obtained with LED compared to QTH (p<0.05).
CONCLUSION: LED showed similar performance with QTH in terms of top surface polymerization, but better performance than QTH regarding bottom surface polymerization when it was used for the manufacturer’s recommended curing time. When the curing time was reduced to the half with LED, hardness values on the top and bottom surfaces were decreased.

Keywords: Light-curing unit, LED, halogen lamp, microhardness

R. Banu Ermiş, Esra Uzer Çelik, Günseli Katırcı. Effect of Exposure Time on the Curing Effect of High Intensity Led. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 179-185

Sorumlu Yazar: R. Banu Ermiş
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale