e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Termoplastik Sentetik Polimer Esaslı Daimi Kök Kanal Dolgu Maddesi- Resilon™ [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(1): 21-31

Termoplastik Sentetik Polimer Esaslı Daimi Kök Kanal Dolgu Maddesi- Resilon™

Bulem Üreyen Kaya, Ayşe Diljin Keçeci
Süleyman Demirel Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti AD, Isparta

Adeziv teknolojideki gelişmeler, kök kanallarının doldurulmasında adeziv bağlanmayla kullanılan materyal ve tekniklerden faydalanılmasını gündeme getirmiştir. Total-etch adezivler rezin simanlarla birlikte alternatif bir dolgu materyali olarak test edilmişlerdir. Self-etch primerlar kök kanal dentinine bağlanmada kullanılmaktadırlar. Ancak bu teknikler metakrilat esaslı dentin adezivleri, konvansiyonel kanal patları ve gütaperka arasında kimyasal bağın olmaması nedeniyle başarısızdır. Rezin simanlar da tek başlarına kök kanallarının tıkanmasında, rezinlerin kanal sistemine taşınmalarının zorluğu, radyoopasitelerinin yetersizliği ve gerektiğinde sökülebilmesindeki güçlükler nedeniyle tercih edilmemektedir. Son yıllarda alternatif bir kök kanalı dolgu materyali olarak geliştirilen termoplastik, sentetik polimer kor materyali Resilon’un (Resilon Research LLC, Madison, CT, USA) kök kanal patı Epiphany (Pentron Clinical Technologies) gibi dual sertleşen rezin tip patlar aracılığıyla kök kanal dentinine bağlanabildiği iddia edilmektedir.
Bu makalede amaç, endodontik literatürde Resilon’un mekanik, kimyasal, biyolojik ve biyouyumluluk özelliklerini araştıran çalışmaları derlemektir.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma dayanımı, biyouyumluluk, Epiphany, mikrosızıntı, Resilon

Thermoplastic Synthetic Polymer Based Root Canal Filling Material-Resilon™

Bulem Üreyen Kaya, Ayşe Diljin Keçeci
Süleyman Demirel University, School of Dentistry, Deparment of Endodontology, Isparta

Improvements in adhesive technology have fostered attempts to use adhesive material and techniques while obturating root canals. Total-etch adhesives have been tested with resin cements as alternative root filling materials. Self-etching primers have also been used for bonding to root canal dentin. However, these techniques were hampered by the lack of copolymerization between the methacrylate-based dentin adhesives, the conventional root canal sealers, and gutta-percha. The use of resin cements alone for root canal obturation results in difficulties during application and retreatment, lack of radiopacity. The recent introduction of thermoplastic synthetic polymer core material Resilon (Resilon Research LLC, Madison, CT, USA), as an alternative root filling material, offers the promise of adhesion to root dentine when used in conjunction with a dual-cured resin type sealer such as Epiphany Root Canal Sealant (Pentron Clinical Technologies).
The aim of this article is to review the contemporary studies evaluating the mechanical, biological behaviors and biocompatibility of Resilon.

Keywords: Bond strength, biocompatibility, Epiphany, microleakage, Resilon

Bulem Üreyen Kaya, Ayşe Diljin Keçeci. Thermoplastic Synthetic Polymer Based Root Canal Filling Material-Resilon™. EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(1): 21-31

Sorumlu Yazar: Bulem Üreyen Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale