e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Diş Fırçalama Etkinliğinin Yeni ve 3 Ay Kullanılmış Fırçalarda Karşılaştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(1): 43-50

Diş Fırçalama Etkinliğinin Yeni ve 3 Ay Kullanılmış Fırçalarda Karşılaştırılması

Çiğdem Paşalı, Sema Becerik, Evren Evrenesoğlu
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, İzmir

AMAÇ: Dental plak, enflamatuvar periodontal hastalıklar ve diş çürüğü için primer etiyolojik faktör olarak kabul edilmektedir. Mikrobiyal dental plağı diş üzerinden uzaklaştırmada kullanılan en etkili ve yaygın yöntem diş fırçalamadır. Genellikle diş fırçalarının her 3 ayda bir değiştirilmesi önerilir. Bu çalışmanın amacı, yeni ve 3 ay kullanılmış diş fırçalarının plak kaldırma etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencisi (16 erkek, 9 kız) 25 gönüllü çalışmaya dâhil edildi. Her gönüllüye aynı tip diş fırçası ve macunu verildi. Deneklerin, 3 ay süresince günde 2 defa verilen fırça ve macunları kullanarak; modifiye bass tekniği ile dişlerini fırçalamaları istendi. Deneklerde, her yarım çenede 1 keser, 1 premolar, 1 molar diş olmak üzere, tüm ağızda toplam 12 dişte ölçüm yapıldı. Başlangıç (t0) ve 3. ayda (t2) sondalanan cep derinliği (SCD) (mm) ve plak indeksini (PI) (Quigley –Hein) içeren klinik ölçümler yapıldı ve kaydedildi. 2. ayda (t1) yalnızca PI ölçümü yapıldı ve kaydedildi. Her ölçüm gününden (t0, t1 ve t2) önce denekler 48 saat boyunca mekanik ve kimyasal diş temizliği yapmadılar. Her ölçüm gününde fırçalama öncesi PI ve denekler 120 sn. süresince aynaya bakmaksızın dişlerini fırçaladıktan sonra, fırçalama sonrası PI’sini içeren 2 ölçüm yapıldı.
BULGULAR: Ölçüm yapılan her diş için fırçalama öncesi ölçülen PI değerleri, fırçalama sonrası ölçülen PI değerlerinden istatistiksel olarak yüksek bulundu (p=0,01). Premolar dişlerinde, başlangıçta (t0) bulunan PI değerindeki azalma (fırçalama öncesi PI değeri – fırçalama sonrası PI değeri) ile 3. ay sonunda (t2) bulunan PI değerindeki azalma arasında istatistiksel anlamlı fark bulunurken (p<0,05) keser, molar ve tüm ağız için anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).
SONUÇ: 3 ay kullanılmış bir diş fırçası, yeni bir diş fırçasına kıyasla 48 saatte oluşmuş plağı kaldırmada daha az etkili değildir. Bu çalışmanın sınırları içinde 3 aylık kullanım sonucunda diş fırçasının etkinliğini kaybetmediği gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Diş fırçası, dental plak, plak kontrolü, yıpranmış fırça kılları

Comparing the Effectiveness of Brushing with Brand New and 3-Month Used Toothbrushes

Çiğdem Paşalı, Sema Becerik, Evren Evrenesoğlu
Ege University, School of Dentistry, Deparment of Periodontology, Izmir

OBJECTIVE: Dental plaque is accepted as the primer etiologic agent for periodontal diseases and carries. Tooth brushing is known as the common and most effective method for plaque removal. It is often recommended that toothbrushes should be replaced in every 3 months. The aim of this study was to compare the amount of plaque removed by new and 3 month- used toothbrushes.
METHODS: 25 volunteers (16 male, 9 female) were recruited from Ege University School of Dentistry 4th and 5th grade students. Similar toothbrushes and toothpastes were given to all volunteers. Volunteers instructed to brush their teeth twice every day for three months by modified bass technique with the brushes and toothpastes given. For each volunteer 12 teeth were measured including 1 incisor, 1 premolar and 1 molar tooth in each quadrant. At the beginning (t0), and at 3rd month (t2); probing pocket depth (mm) and plaque score (Quigley –Hein) were measured and recorded. At the second month (t1) only plaque score was measured and recorded. 25 volunteers attended the clinic on three occasions following 48-h periods of no oral hygiene and than first plaque index taken (plaque index before brushing). Following plaque scoring, subjects brushed for 120 s without looking mirror with the brushes given and plaque was than rescored (plaque index after brushing).
RESULTS: For every teeth measured plaque index before tooth brushing was statistically higher than the plaque index after brushing at t0, t1, t2. (p=0.01) The reductions in plaque index scores achieved with the new brushes for incisor,molar and total all teeth were not statistically different from those achieved with the 3 month old brushes (p>0.05). There was statistically difference for premolar teeth (p<0.05).
CONCLUSION: This study found that 3 month old toothbrushes were no less effective than brand new toothbrushes in removing 48 h plaque. Within the limitations of this study, it is not necessary to change tooth brushes after 3 months usage.

Keywords: Toothbrush, dental plaque, plaque control, worn tooth bristles

Çiğdem Paşalı, Sema Becerik, Evren Evrenesoğlu. Comparing the Effectiveness of Brushing with Brand New and 3-Month Used Toothbrushes. EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(1): 43-50

Sorumlu Yazar: Sema Becerik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale