e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Diş Hekimlerinin Restorasyon Onarımına İlişkin Bilgi ve Klinik Tutumları: Türkiye'de Web Tabanlı Kesitsel Bir Araştırma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 193-200 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.30974

Diş Hekimlerinin Restorasyon Onarımına İlişkin Bilgi ve Klinik Tutumları: Türkiye'de Web Tabanlı Kesitsel Bir Araştırma

Leyla Kerimova Köse1, Erdem Karabulut2, Neslihan Arhun1
1Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, diş hekimlerinin cinsiyetlerinin ve yıllara dayanan deneyimlerinin amalgam ve direkt kompozit rezin restorasyonların onarımına ilişkin tutum, tercih ve klinik davranışları üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) aracılığıyla Türkiye'deki diş hekimlerine çoktan seçmeli sorulardan oluşan beş maddelik bir anket e-posta ile gönderildi. Ankete verilen yanıtlardan elde edilen veriler, cinsiyetler, deneyim süreleri ve restorasyon onarımına ilişkin yanıtlar arasında α<0.05 anlamlılık düzeyinde karşılaştırma yapmak için ki-kare testi kullanılarak analiz edildi (IBM SPSS Statistics v23.0). Kategorik değişkenler sayısal ve yüzde olarak sunuldu. Üzeyinde karşılaştırma yapmak için ki-kare testi kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Anket, çoğu restorasyon onarımı yapan (n=671; %82,2) 816 diş hekimi tarafından yanıtlandı. Diş hekimlerinin yüksek bir yüzdesi (%85,8, n=700) daha önce yapmış oldukları restorasyonların onarılmasına öncelik vermektedir. Cinsiyet ve deneyim süresinin diş hekimlerinin restorasyon onarımı konusundaki tercihleri, tutumları ve klinik davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cinsiyet ve deneyim süresinin diş hekimlerinin restorasyon onarımı konusundaki tercihleri, tutumları ve klinik davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardı. Bununla birlikte, diş hekimlerinin %4.8'inin (n=39) cinsiyeti veya deneyimi ne olursa olsun amalgam restorasyonları onarmayı tercih etmediği saptandı. Cinsiyet ve deneyim süresinin diş hekimlerinin restorasyon onarımına ilişkin tutumlarını, tercihlerini ve klinik davranışlarını etkilediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Klinik yeterlilik, kesitsel çalışmalar, dental restorasyon onarımı, anketler

Knowledge and Clinical Attitudes of Dentists Regarding Restoration Repair: A Web-Based Cross-Sectional Survey in Turkey

Leyla Kerimova Köse1, Erdem Karabulut2, Neslihan Arhun1
1Department of Restorative Dentistry, Baskent University, Ankara, Turkey
2Department of Biostatistics, Hacettepe University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the effect of dental practitioners’ genders and number of years of experience on their attitudes, preferences, and clinical behavior regarding the repair of amalgam and direct composite resin restorations.
METHODS: A five-item questionnaire comprising multiple-choice questions was emailed to dentists in Turkey via the Turkish Dental Association (TDA). The data obtained from responses to the questionnaire were analyzed using a chi-square test to make comparisons between genders, length of experience, and responses regarding restoration repair at a significance level of α<0.05 (IBM SPSS Statistics v23.0 software). Categorical variables were presented numerically and as percentages.
RESULTS: The questionnaire was answered by 816 dentists, most of whom practiced restoration repair (n=671; 82.2%). A high percentage (85.8%, n=700) of the dentists prioritized repairing restorations that they had previously made. Gender and length of experience had a significant effect on the preferences, attitudes, and clinical behavior of dentists (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results, gender and length of experience had a significant effect on the preferences, attitudes, and clinical behavior of dentists regarding restoration repair. Nonetheless, it was found that 4.8% of the dentists (n=39) did not prefer to repair the amalgam restorations regardless of their gender or experience.

Keywords: Clinical competency, cross-sectional studies, dental restoration repair, surveys

Leyla Kerimova Köse, Erdem Karabulut, Neslihan Arhun. Knowledge and Clinical Attitudes of Dentists Regarding Restoration Repair: A Web-Based Cross-Sectional Survey in Turkey. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 193-200

Sorumlu Yazar: Leyla Kerimova Köse, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale