e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Enfeksiyondan Korunmada Güncel Rehberler Doğrultusunda Koruyucu Ekipmanların Kullanımının Önemi: Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(2): 77-87 | DOI: 10.5505/eudfd.2019.32154

Enfeksiyondan Korunmada Güncel Rehberler Doğrultusunda Koruyucu Ekipmanların Kullanımının Önemi: Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Esra İncesu, Nuran Dinçkal Yanıkoğlu
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı diş hekimliği öğrencileri ve akademik personelin enfeksiyon ve korunma yollarına ilişkin yaklaşımlarını değerlendirmek, belirli bir tür eldiven seçimindeki kriterlerini, bunun nedenlerini araştırmak; bir koruyucu olarak eldiven kullanımındaki bilinçlilik ve davranış şeklini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Veriler 181 diş hekimliği öğrencisi ve 122 akademik personele uygulanan ankette yanıtlanan “Belirli bir tür eldiven seçimindeki kriteriniz nedir?, Eldiveninizi, maskenizi ne sürede değiştirişiniz?” gibi sorulara verilen cevaplarla elde edildi.
BULGULAR: Katılımcıların yüzde 44,9’u belirli bir türde eldiven tercih ettiklerini belirtmişlerdir. “Diş hekiminin alerjisi olması” eldiven seçiminde en sık rapor edilen nedendi. Bazı katılımcılar eldivenlerin tam koruma sağladığına dair yanlış bilgiye sahipken; bazıları eldivenlerin neredeyse koruma sağlamadığını düşünmekteydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin ve akademik personelin ortalama değerin üzerinde bilinçlilik gösterdiği ve bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgi sahibi olduğu, hastasına doğru bir yaklaşım sergilediği gözlemlenmiştir. Yine de bulgular diş hekimliği eğiticilerini; öğrencilerinin enfeksiyon ve korunma yollarıyla ilgili eğitiminin önemi hakkında uyarmakta; tavsiye rehberlerini destekleyen bilim ve teknolojiyi takip ederek enfeksiyon kontrolü hakkında akademik personele kapsamlı ve pratik uygulamalar yaptırılması konusunda uyarıcı niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: enfeksiyon kontrolü, diş hekimliği öğrencileri, diş hijyeni eğitimi, eldiven

The Significance of Using Protective Equipments in Preservation of Infection from Current Guides: Evaluation of Survey Results

Esra İncesu, Nuran Dinçkal Yanıkoğlu
Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Ataturk University, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: The objectives of this study were to explore dental students and dental professionals preferences for certain types of gloves and the reasons for these preferences, as well as determining their knowledge and behavior concerning the use of dental gloves as a means of protection.
METHODS: Data were collected from 181 dental students, 122 dental professionals by answering the questions such as “What are the reasons for preferring certain types of gloves?, How often do you change your glove and mask?”.
RESULTS: 44.9 percent of respondents said they prefer gloves in a certain type. “Provider allergies” was most frequently reported as a reason for glove preference. Some respondents wrongly believed that gloves provide full protection, thought that gloves provide protection as long as there is no visible tear.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that the students and the academic staff showed awareness over the average value and informed about the infectious diseases and displayed a correct approach to the patient. Nonetheless, the findings may include dentistry trainers; warns students about the importance of education about infection and prevention methods; it follows the science and technology supporting the advice guides and warns the academic staff about comprehensive and practical applications about infection control.

Keywords: infection control, dental students, dental hygiene education, gloves

Esra İncesu, Nuran Dinçkal Yanıkoğlu. The Significance of Using Protective Equipments in Preservation of Infection from Current Guides: Evaluation of Survey Results. EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(2): 77-87

Sorumlu Yazar: Esra İncesu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale