e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Farklı Yüzey Aktif Maddelerin Mumun Islanabilirliği Üzerine Etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 63-66

Farklı Yüzey Aktif Maddelerin Mumun Islanabilirliği Üzerine Etkisi

Ahmet Saraçoğlu, Cenk Cura, Gökhan Yılmaz
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir

Amaç: Dental mumun ıslanabilirliğinin arttırılması amacıyla kullanılan yüzey aktif maddelerin etkinliği araştırılmıştır.
Yöntem: Dişhekimliğinde mumun ıslanabilirliğini arttırmak amacıyla özel olarak geliştirilmiş maddelerden Aurofilm, Smoothex, Dipol ile alkol-deterjan, deterjan türevleri ve alkol karşılaştırılmıştır. Temas açısının ölçülmesinde goniometreden ve sessile drop (yapışık kabarcık) tekniğinden yararlanılmıştır. Ayrıca alkol-deterjan karışımına tam protezlerin mum modelaj yüzeyleri üzerinde denenerek akril yüzeyinin kalitesine etkisi değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmada kullanılan yüzey aktif maddelerin tümü mumun ıslanabilirliğini anlamlı oranda değiştirmişlerdir (pSonuç: Protez yapımının pek çok aşamasında kullanılan mumların ıslanabilirliğinin düşük olması bazı sorunlara neden olmaktadır. Düşük ıslanabilirlik değerlerini arttırabilmek amacıyla yüzey aktif maddelerden yararlanılması son derecede hassas laboratuvar çalışması gerektiren protetik işlemleri kolaylaştıracak ve başarısını doğrudan etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: mum, yüzey aktif madde, ıslatabilirlik, temas açısı, yüzey gerilimi

The Effect of Different Surfactants on Wettability of Wax

Ahmet Saraçoğlu, Cenk Cura, Gökhan Yılmaz
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir

Objectives: The purpose is to study the effect of surfactants which are used to increase the wettability of denfal wax.
Methods: Materials that are particularly developed in dentistry in order to increase the wettability of wax (Aurofilm, Seoothex, Dipol) are compared with alcohol and detergent derivatives and mixtures. Goniometer and sessite drop technique were utilised to measure the contact angle. Moreover, an alcohol-detergent mixture was fesred on complete dentures and its effect on; surface quality was evaIuated.
Results: All the surfactants used in the study have significantly changed the wettability of wax (pConclusion: Major drawbacks of wax which is used on many stages of constructing prosthesis is low wettability. Making use of surfactants in order to increase wettability will directly affect the success of prosthetic procedures which require utmost care.

Keywords: wax, surface active agents, welling, contact angle, surface tensian

Ahmet Saraçoğlu, Cenk Cura, Gökhan Yılmaz. The Effect of Different Surfactants on Wettability of Wax. EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 63-66

Sorumlu Yazar: Ahmet Saraçoğlu
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale