e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Ege Bölgesinde Yaşayan Çocukların Yaş Tayininde Williems ve Demirjian Yöntemlerinin Karşılaştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 199-204 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.36025

Ege Bölgesinde Yaşayan Çocukların Yaş Tayininde Williems ve Demirjian Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Rukiye Irmak Turhal1, Erinç Önem2, Zuhal Tuğsel2
1Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İzmir
2Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı yaş tayininde uygulanabilirliği kolay olan Williems yönteminin Demirjian yöntemine göre doğruluğu ve güvenilirliğini Ege Bölgesi Türk çocuk popülasyonunda araştırmaktır. Williems yöntemi, Demirjiyan yöntemi ve kronolojik yaş arasında yaş gruplarının hiçbirisinde anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Sonuç olarak pediatrik popülasyonda yaş tayini için yöntemin kolay olması ve gerçek yaşa yakın sonuçlar vermesi nedeniyle Williems yöntemi önerilmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ege Bölgesi’nde yaşayan yaşları 5-15 arası değişen 2000 (1000 erkek, 1000 kız) çocuk hastanın panoramik radyografileri retrospektif olarak incelendi ve yaşları Williems ve Demirjiyan yöntemleriyle hesaplandı. Cinsiyet ve yaşa göre ayırılan gruplar ile kronolojik yaş ve yöntemler arasındaki karşılaştırmalar eşleştirilmiş t-testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Williems yöntemi, Demirjiyan yöntemi ve kronolojik yaş arasında yaş gruplarının hiçbirisinde anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak pediatrik popülasyonda yaş tayini için yöntemin kolay olması ve gerçek yaşa yakın sonuçlar vermesi nedeniyle Williems yöntemi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaş tayini, panoramik radyografi, Demirjiyan yöntemi

Comparison of Willems and Demirjian Methods for Age Estimation in a Pediatric Aegean Population

Rukiye Irmak Turhal1, Erinç Önem2, Zuhal Tuğsel2
1Bornova Oral and Dental Health Center, İzmir, Turkey
2Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Ege University, Bornova, Izmir, Turkey.

INTRODUCTION: The aim of the study was to evaluate the applicability and accuracy of age estimation using Willems method in Turkish children from the Aegeon region and to analyze the reliability of this method in different age groups for both genders.
METHODS: Panoramic radiographs of 2000 children (1000 females, 1000 males) aged between 5 and 15 years were examined by one observer. This retrospective study involved a contemporary aegean Turkish population. The chronological ages of the subjects were divided into 11 groups. These 11 groups consisted of children of the following ages 5 and 15. The paired t-test was used to compare all data according to gender and age groups.
RESULTS: No statistically significant difference was present between Williems method, Demirjiyan method and chronologic age in all ages groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, Williems method is suggested for age estimation in the pediatric population because it is easy to use and it has similar results compared to the chronologic age.

Keywords: Age estimation, panoramic radiography, Demirjiyan method

Rukiye Irmak Turhal, Erinç Önem, Zuhal Tuğsel. Comparison of Willems and Demirjian Methods for Age Estimation in a Pediatric Aegean Population. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 199-204

Sorumlu Yazar: Rukiye Irmak Turhal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale