e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Sınıf II Anomalisine Sahip Hastaların Vertikal Büyüme Paternlerinin Havayolu Boyutlarına Etkisinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2012; 33(2): 70-76 | DOI: 10.5505/eudfd.2012.38257

Sınıf II Anomalisine Sahip Hastaların Vertikal Büyüme Paternlerinin Havayolu Boyutlarına Etkisinin Değerlendirilmesi

Banu Dinçer, Servet Doğan, Ersin Mutlu
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakltesi Ortodonti Anabilim Dalı Bornova İzmir

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hipodiverjan ve hiperdiverjan gelişim gösteren Sınıf II anomalisine sahip hastaların solunum kapasitesini karşılaştırmak ve obstrüktif uyku apne sendromuna olan yatkınlıklarını değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Çalışma materyalini, iskeletsel sınıf II anomalisi buluna ve hipodiverjan gelişim gösteren 25 hasta, hiperdiverjan gelişim gösteren 27 hasta ve havayolu sorunu olmayan 25 normal bireyden (kontrol grubu) alınan lateral sefalogramlar oluşturmaktadır. Hipodiverjan ve hiperdiverjan grupları için yaş ortalaması 16.2 ± 2.2 ve 15.8 ± 3.5 yıl olarak saptanmıştır. Kontrol grubunun yaş ortalaması ise 16.5± 0.3 yıl saptanmıştır. Vertikal büyüme tipi için sınıf II hasta seçim kriterleri; Go-Gn-SN açısı, Y aksı, FMA açısı ve alt yüz yüksekliğinin üst yüz yüksekliğine oranıdır. Çalışmanın istatistiksel değerlendirmesi için iki yönlü anova testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Elde edilen sonuçlar hiperdiverjan gelişim gösteren hastaların havayolunun hipodiverjan gelişim gösteren hastalardan daha dar olduğunu göstermiştir (p <0.05).
SONUÇ: Elde edilen sonuçlar hiperdiverjan gelişim gösteren hastaların havayolunun hipodiverjan gelişim gösteren hastalardan daha dar olduğunu göstermiştir (p <0.05). Obstrüktif uyku apne sendromunun önemli etyolojik faktörlerinden biri hiperdiverjan Sınıf II hastalarda yetersiz havayolu boyutlarıdır, ve bu durum onları obstrüktif uyku apne sendromuna yatkın hale getirebilir.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apnesi, vertikal gelişim, sınıf II anomali

Evaluatıon Of The Effects Of Vertıcal Growth Patterns Of Class II Patıents On Aırway Dımensıons

Banu Dinçer, Servet Doğan, Ersin Mutlu
Ege Universty Faculty Of Dentistry Department Of Orthodontics Bornova İzmir

OBJECTIVE: The aim of this study was to compare the airway capacity of the Class II patients with hypodiverdivergent and hyperdivergent growth patterns and evaluate their predisposition to obstructive sleep apnea syndrome.
METHODS: The study material consisted of lateral cephalograms taken from 25 hypodivergent and 27 hyperdivergent patients with Class II anomalies. The control group consisted of radiographs of 25 normal individuals without airway obstruction complaints. The mean age for hypodivergent and hyperdivergent groups were 16.2 ± 2.2 and 15.8 ± 3.5 years, respectively. The mean age for the control group was 16.5± 0.34 years. The Class II patient selection criteria for vertical growth type were; Go-Gn-SN angle, Y axis, FMA angle and rotio of lower facial height to upper facial height. Two-way anova test was used for the statistical evaluation of the study.
RESULTS: The results showed that the airways of hyperdivergent patients were found to be narrower than the hypodivergent patients (p<0.05).
CONCLUSION: One of the important etiologic factors of obstructive sleep apnea syndrome is the constricted dimensions of the airway of the hyperdivergent Class II patients, and this can predispose them to obstructive sleep apnea syndrome.

Keywords: Obstructive sleep apne, vertical growth pattern, class II anomalies

Banu Dinçer, Servet Doğan, Ersin Mutlu. Evaluatıon Of The Effects Of Vertıcal Growth Patterns Of Class II Patıents On Aırway Dımensıons. EÜ Dişhek Fak Derg. 2012; 33(2): 70-76

Sorumlu Yazar: Banu Dinçer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale