e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Alveol Kret Defektlerinin Tedavisinde Yumuşak Doku Ogmentasyon Yöntemleri: Literatür Derlemesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(1): 1-9 | DOI: 10.5505/eudfd.2014.39200

Alveol Kret Defektlerinin Tedavisinde Yumuşak Doku Ogmentasyon Yöntemleri: Literatür Derlemesi

Aliye Akcalı, Nejat Nizam
Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ad, İzmir.

Alveol kret defektleri, diş çekimi, kistler, tümörler, periodontal hastalıklar ve implant kayıpları gibi nedenlerle dişsiz alveol krette meydana gelen sert ve yumuşak doku kayıplarıdır. Bu kayıplara bağlı olarak estetik ve fonksiyonel sorunlar oluştuğu için tedavi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Alveol kret defektlerinin hem sert, hem yumuşak doku greftleri, hem de her ikisinin kombinasyonu ile ogmentasyonu mümkün iken, dental implant uygulaması planlanmayan olgularda sert doku ogmentasyonu gerekmediğinden defektlerin tedavisi yumuşak doku greftlerinin tek başına kullanımı ile mümkün olabilmektedir.
Alveol kret defektlerinin yumuşak doku ogmentasyonu ile tedavisine yönelik saplı ve serbest yumuşak doku greftleri tarif edilmiştir. Saplı yumuşak doku greftleri arasında roll tekniği ve vaskülarize interpozisyonel periostal bağ dokusu grefti yöntemleri sık kullanılan tekniklerken, serbest yumuşak doku greflerinden bağ dokusu grefti, serbest dişeti grefti, interpozisyonel (inley) greftler, onley greftler, onley-interpozisyonel greft kombinasyonu ve hücresiz dermal matriks en sık tercih edilenleridir. Bu yöntemlerin birbirlerine göre üstünlükleri tartışma konusu iken, yöntemlerin klinik sonuçlarının değerlendirildiği çalışmalar sınırlıdır.
Bu derlemenin amacı, alveol kret defektlerinin yumuşak doku ogmentasyonu ile tedavisinde kullanılan yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması ve bu yöntemlerin klinik sonuçlarının değerlendirilmesidir.
Sonuç olarak, günümüzde yumuşak doku ogmentasyon yöntemlerinin seçimi çoğunlukla klinik tecrübe ve klinik öngörüye dayanarak yapıldığından, bu alanda kontrollü, randomize klinik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kret defekti, ogmentasyon, greft.

Soft Tissue Augmentation in the Treatment of Alveolar Ridge Defects: A Review of the Literature

Aliye Akcalı, Nejat Nizam
Ege University, Faculty Of Dentistry, Department Of Periodontology,ızmir.

Alveolar ridge defects occur in edentulous ridges because of hard and soft tissue changes after tooth loss due to tumors, periodontal diseases, implant loss etc. Even alveolar ridge defects could be treated using both hard and soft tissue grafts or their combination, hard tissue augmentation may not be necessary and only augmentation of the soft tissue could be adequate if dental implant treatment is not to be undertaken.
Both free and pediculated soft tissue grafts were described. Roll technique and vascularized interpositional periosteal-connective tissue grafts are frequently used as pediculated connective tissue grafts, and most frequently used free grafts are connective tissue and free gingival grafts, interpositional, onlay, interpositional/onlay graft combinations and acelluler dermal matrix.
Although the advantages of the techniques is well described, studies comparing the clinical outcomes of these methods are limited. The aim of the present review is to demonstrate the advantages and disadvantages of soft tissue augmentation techniques in the treatment of alveolar ridge defects and to compare the clinical outcomes of these techniques.
It can be concluded that, selection criteria of the appropriate soft tissue augmentation technique today are generally based on the clinical predictability of the techniques and the experience level of the surgeon.

Keywords: Ridge defect, augmentation, graft.

Aliye Akcalı, Nejat Nizam. Soft Tissue Augmentation in the Treatment of Alveolar Ridge Defects: A Review of the Literature. EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Aliye Akcalı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale