e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Trombositten Zengin Plazma ve Kemik Grefti ile Kombinasyonunun Dar Kemik İçi Defektlerde Başarısının Karşılaştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 151-161

Trombositten Zengin Plazma ve Kemik Grefti ile Kombinasyonunun Dar Kemik İçi Defektlerde Başarısının Karşılaştırılması

Fatih Arıkan, Özgün Özçaka, Nurgün Bıçakçı
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Çalışmanın amacı, kemik içi defektlerin rejeneratif tedavisinde, trombositten zengin plazma (TZP) ve trombositten zengin plazmanın kemik grefti (DFDBA) ile kombine kullanımının klinik olarak etkinliğinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya dâhil edilen toplam 36 hastanın kemik içi defektlerine TZP veya TZP+DFDBA cerrahi olarak uygulandı. Çalışmanın sonuçlarının değerlendirilmesinde, sondalanan cep derinliği (SCD), klinik ataşman seviyesi (KAS), dişeti çekilme miktarları (DÇ) başlangıç, 1. ve 2. yıllarda klinik ölçümlerle, rölatif kemik kazancı (RKK) ise radyografik olarak 1. ve 2. yıllarda kaydedildi.
BULGULAR: Klinik ölçümler sonucunda her iki grupta da başlangıca göre 1. ve 2. yıllarda SCD, KAS ve RKK’de istatistiksel olarak anlamlı farklar saptandı. Gruplar arasında karşılaştırılma yapıldığında, TZP+DFDBA uygulamasında SCD, KAS ve RKK ölçümleri göz önüne alındığında TZP’ye göre anlamlı oranda kazanç elde edildiği belirlendi.
SONUÇ: Her iki tedavi yönteminin de kemik içi defektlerinin kemik kazancında etkili oldukları, ancak TZP+DFDBA grubunun TZP grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı kazanç sağladığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Periodontal rejenerasyon, kemik içi defektler, trombositten zengin plazma, demineralize kemik grefti, periodontal hastalık/tedavi

Comparison of Platelet-Rich Plasma and Combine Use of Platelet-Rich Plasma with DFDBA Bone Grafting in the Treatment of Narrow Intrabony Defects

Fatih Arıkan, Özgün Özçaka, Nurgün Bıçakçı
Ege University, School Of Dentistry, Department Of Periodontology

OBJECTIVE: The purpose of this study was to compare the clinical effectiveness of two regenerative techniques for intrabony defects in humans: a combination of PRP versus a combination of PRP/DFDBA.
METHODS: The intrabony defects of thirty six patients participated in the study were surgically treated with either a combination of PRP or PRP/ DFDBA. The outcomes of the study included changes in probing depth, attachment level, and defect fill as revealed by clinical measurements and radiograms at 1 and 2 years post-treatment.
RESULTS: Clinical examination of the treated defects revealed that both treatment modalities resulted in significant probing depth reduction and clinical attachment gain compared to baseline values. There were statistical differences in PRP+DFDBA group compared to PRP in probing depth, attachment level, and defect fill.
CONCLUSION: The results of this study showed that PRP and PRP/ DFDBA were both effective in the treatment of intrabony defects present in patients with advanced chronic periodontitis with narrow bone defects, but PRP/ DFDBA group was more effective than PRP.

Keywords: Periodontal regeneration, bone defects, platelet-rich plasma, demineralize bone grafts, periodontal diseases/therapy

Fatih Arıkan, Özgün Özçaka, Nurgün Bıçakçı. Comparison of Platelet-Rich Plasma and Combine Use of Platelet-Rich Plasma with DFDBA Bone Grafting in the Treatment of Narrow Intrabony Defects. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 151-161

Sorumlu Yazar: Fatih Arıkan
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale