e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Digora Optime Fosfor Plak Sisteminin Görüntüleme Özellikleri ve F- Hızındaki Filmler ile Karşılaştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(1): 51-59

Digora Optime Fosfor Plak Sisteminin Görüntüleme Özellikleri ve F- Hızındaki Filmler ile Karşılaştırılması

Erinç Önem, Bedriye Güniz Baksı
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji AD, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Digora Optime fosfor plak sisteminin performansını fiziksel parametreler aracılığı ile test etmek ve F-hızındaki
filmler ile karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Üzerinde farklı çap ve derinlikte dairesel boşluklar bulunan 10 mm kalınlığında homojen bir alüminyum blok test fantomu olarak kullanıldı. Alüminyum blok, üçer adet fosfor plak ve F-hızında filmlerle birlikte 65 kVp ve 10 mA’lik röntgen cihazı ile 0,08 sn’den 3,2 sn’ye kadar 16 farklı ışınlama süresinde ışınlandı. Her sistem için 3 farklı görüntüde gerçekleştirilen ölçümlerin ortalaması alınarak ortalama grilik değerlerindeki değişim, görüntüdeki kirlilik oranı, düşük kontrasttaki detayların algılanma düzeyini ortaya koyan algılama eğrileri, kontrast çözünürlüğü ve ışınlama aralığı gibi parametreler karşılaştırıldı.
BULGULAR: 0,08 ila 0,125 sn. ışınlama aralığında fosfor plak görüntülerinin grilik değeri lineer azalma gösterirken, yüksek ışınlama sürelerinde
katlanarak azalma olduğu belirlendi. Filmlerde ise 0,08 ila 0,16 sn. ışınlama aralığında densite değişikliği minimum iken sonrasında büyük
oranlarda artış olduğu görüldü. Artan dozla birlikte dijital sistem görüntülerinde kirlilik oranı azalırken, filmlerdeki oranın 0,63 sn’ye kadar sabit
kaldığı sonrasında giderek arttığı belirlendi. Düşük kontrasttaki detayların algılanmasının dijital görüntülerde 0,10 sn’den sonra maksimum
düzeye ulaşarak en yüksek ışın dozunda da aynı düzeyi koruduğu ancak, filmlerin maksimum düzeyi 0,25 sn’de yakaladığı ve 1,60 sn’den
sonra da algılama düzeyinin düştüğü saptandı. Kontrast dijital görüntülerde artan ışın dozu ile birlikte artarken filmlerde önce artma sonra
azalma gösterdi. Fosfor plakların ışınlama aralığı filmlere oranla daha geniş bulundu.
SONUÇ: Her sistemin kendine ait spesifik özellikleri bulunmakla birlikte fosfor plak sistemi daha düşük optimum ışınlama düzeyine ve daha
yüksek kontrast çözünürlüğüne sahiptir ve F-hızındaki filme kıyasla bu özelliklerini daha geniş bir ışınlama aralığında korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital radyografi, dental radyografi, algılama, kontrast

Comparison of Imaging Characteristics of Digora Optime Storage Phosphor Plate System and F-Speed Film

Erinç Önem, Bedriye Güniz Baksı
Ege University, School of Dentistry, Deparment of Oral Diagnosis and Radiology, Izmir

OBJECTIVE: The aim of this study was to test the physical performance of Digora Optime storage phosphor plate system and to compare it with F-speed film.
METHODS: A homogeneous 10-mm-thick aluminum block with a pattern of holes varying in depth and diameter was
used as the test phantom. The image plates and F-speed films were exposed at 65 kVp and 10 mA with 16 different exposure
times ranging from 0.08 to 3.20 sec. For each system sensitivity curves, response to noise ratio, perceptibility, contrast resolution
and exposure range were determined and compared.
RESULTS: In the exposure range 0.08 to 0.125 sec., gray values decreased almost linearly for storage phosphor plate images, but
for higher exposures gray level decreased exponentially. For film images density variations of 0.08 to 0.16 sec. exposure range
was very low however, small changes at later exposures caused large changes in density. Perceptibility reached its maximum
value at 0.10 sec. for the digital images and maintained this value while film images reached the same value at 0.25 sec. and
decrease was observed after 1.60 sec. of exposure. Contrast increased with increasing exposure in digital images while decline
was observed for film images. Exposure range of phosphor plates was wider than F-speed films.
CONCLUSION: Although each system has its own specific properties, storage phosphor plate system has lower optimum exposure
level and higher contrast resolution than F-speed films and exhibits its specific properties over a much wider exposure range.

Keywords: Digital radiography, dental radiography, perception, contrast

Erinç Önem, Bedriye Güniz Baksı. Comparison of Imaging Characteristics of Digora Optime Storage Phosphor Plate System and F-Speed Film. EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(1): 51-59

Sorumlu Yazar: Erinç Önem, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale