e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Muğla İlindeki Yetişkin Bireylerin Ağız Hijyeni Alışkanlıkları ile Ağız ve Diş Sağlığı Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(1): 51-59 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.46514

Muğla İlindeki Yetişkin Bireylerin Ağız Hijyeni Alışkanlıkları ile Ağız ve Diş Sağlığı Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Saniye Eren Halıcı1, Fatma Yılmaz2, Özgül Cartı Dörterler3
1Muğla Sıtkı Koçman Ünivesitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Muğla
2Muğla Sıtkı Koçman Ünivesitesi Dişhekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Muğla
3Muğla Sıtkı Koçman Ünivesitesi Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Muğla

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; yetişkin bireylerin sosyodemografik özelliklerinin ağız hijyeni alışkanlıkları ile ağız ve diş sağlığı hakkındaki bilgi düzeyleri üzerine olan etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Muğla ili Menteşe ilçesinde 18-74 yaş arasındaki 199 gönüllü yetişkin bireye (92’si kadın, 107’si erkek) anket uygulaması yapıldı. Bireylerin sosyodemografik özelliklerini, ağız hijyeni alışkanlıklarını ve ağız ve diş sağlığı hakkındaki bilgi düzeylerini belirleyecek sorular soruldu ve kaydedildi. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis Varyans analizi, Ki-kare analizi ve Spearman korelasyon analizi ile yapıldı (p=0,05).
BULGULAR: Katılımcıların diş fırçalama sıklığı ve gargara kullanma durumunun yaş, cinsiyet ve eğitim seviyesi gruplarına göre farklılık gösterdiği bulundu (p<0,05). Katılımcılardan 65-74 yaşları arasındaki bireylerin 18-34 yaşlarındakilerden; erkeklerin kadınlardan; ilkokul mezunlarının lise ve üniversite mezunlarından anlamlı derecede daha az bilgi düzeyine sahip oldukları tespit edildi (p<0,05). Ayrıca günde 1 kezden az diş fırçalayan, gargara ve florürlü ajan kullanmayan bireylerin ağız ve diş sağlığı bilgi düzeylerinin anlamlı ölçüde daha düşük olduğu bulundu (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırmadan elde edilen veriler neticesinde, Muğla ilindeki yetişkin bireylerin daha yaşlı ve düşük eğitim seviyesindekilerin ağız hijyeni alışkanlıkları ile bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin toplumun çoğunluğunu yansıttığı düşünülürse, ağız ve diş sağlığını iyileştirmeye yönelik çalışmalar bu popülasyonlar üzerinde yoğunlaşmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sosyodemografik özellik, Ağız hijyeni alışkanlığı, Bilgi düzeyi

Evaluation of Oral Hygiene Habits and Oral and Dental Health Knowledge Levels of Adults in Mugla Province

Saniye Eren Halıcı1, Fatma Yılmaz2, Özgül Cartı Dörterler3
1Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Mugla Sitki Kocman University, Mugla
2Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Mugla Sitki Kocman University, Mugla
3Department of Pedodontics, Faculty of Dentistry, Mugla Sitki Kocman University, Mugla

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effect of sociodemographic characteristics of adults on their oral hygiene habits and their level of knowledge about oral and dental health.
METHODS: A questionnaire was applied to 199 volunteer adults (92 female, 107 male) between the ages of 18-74 in Mentese district of Mugla province. Questionaire was applied and responses were obtained to determine the sociodemographic characteristics of the individuals, their oral hygiene habits and their level of knowledge about oral and dental health. Statistical evaluation of the data obtained was performed by Mann Whitney U test, Kruskal Wallis analysis of variance, Chi-square analysis and Spearman correlation analysis (p=0.05).
RESULTS: The frequency of tooth brushing and mouthwash usage of the participants differed according to age, gender and education level groups (p<0.05). The individuals in the 65-74 age group, men, primary school graduates had significantly less knowledge level than those in the 18-34 age group, women, high school and university graduates, respectively (p<0.05). In addition, individuals who brushed their teeth less than once a day and did not use mouthwash and fluoride agents had significantly lower oral health knowledge levels (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been determined that the oral hygiene habits and knowledge levels of the adults who are older and have a lower education level in Mugla province are insufficient. Considering that the data obtained reflect the majority of the population, studies to improve oral and dental health should focus on these populations.

Keywords: Sociodemographic characteristics, Oral hygiene habits, Knowledge level

Saniye Eren Halıcı, Fatma Yılmaz, Özgül Cartı Dörterler. Evaluation of Oral Hygiene Habits and Oral and Dental Health Knowledge Levels of Adults in Mugla Province. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(1): 51-59

Sorumlu Yazar: Fatma Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale