e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Farklı Periodontopatojenlerin RAW 264.7 Makrofajları Tarafından Fagositozunun Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 223-229 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.47750

Farklı Periodontopatojenlerin RAW 264.7 Makrofajları Tarafından Fagositozunun Değerlendirilmesi

Nur Balcı1, Adile Salehli2, Esat Buğrahan Toksöz3, Metin Çetin4, Melis Yılmaz1, Sevda Er5
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Uşak Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Uşak Türkiye
3Özel Poliklinik Diş Hekimi, Iğdır, Türkiye
4Gebze Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kocaeli, Türkiye
5Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eczane Hizmetleri Programı, Eskişehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Periodontitis, spesifik periodontal patojenlerin ileri doku kaybına neden olduğu kronik inflamatuar bir hastalıktır. Kronik inflamatuar hastalıklarda, bakterilerin makrofaj gibi özel fagositik hücreler tarafından fagositozu, inflamasyonun çözünmesi için önemlidir. Periodontal hastalıklardaki çeşitli bakteriler, fagositoz mekanizmasına karşı farklı davranışlar sergileyebilmektedir ve bununla ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu nedenle farklı suşların spesifik patojenik davranışlarının periodontitisteki rolünü daha iyi anlamak için Enterococcus faecalis ve Prevotella intermedia'nın fagositozunu araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada E. faecalis ve P. intermedia ağız klinik izolatları, RAW 264.7 makrofaj hücreleriyle 37 ° C ’de % 5 CO2 ortamında 1 saat inkübe edilmiştir. Floresanla etiketlenen bakterilerin fagositozunu ölçmek için akım sitometrisi yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada elde edilen veriler, E. faecalis bakterisinin RAW 264.7 makrofaj hücreleri tarafından fagositoza önemli ölçüde
dirençli olduğunu, ancak P. intermedia'nın dirençli olmadığını göstermiştir (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, periodontal hastalık patogenezinde görülen farklı bakteri türlerinin makrofajların fagositozuna yatkınlığı arasında bir fark olduğunu göstermektedir ve E. faecalis fagositoza karşı direnç göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Fagositoz, Enterococcus faecalis, Prevotella intermedia, Periodontitis

Evaluation of Different Periodontopathogens Phagocytosis by RAW 264.7 Macrophages

Nur Balcı1, Adile Salehli2, Esat Buğrahan Toksöz3, Metin Çetin4, Melis Yılmaz1, Sevda Er5
1Department Of Periodontology, Faculty Of Dentistry, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey
2Department Of Orthodontics, Faculty Of Dentistry, Usak University, Istanbul, Turkey
3Private Dental Clinic, Iğdır, Turkey
4Department Of Molecular Biology And Genetics, Gebze Technical University, Kocaeli, Turkey
5Yunus Emre School Of Health Services, Pharmacy Services Program, Anadolu University, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: Periodontitis is a chronic inflammatory disease in which specific periodontopathogens play a role in the advanced tissue loss process. The phagocytosis of invading bacteria by macrophages is important for resolution of inflammation in chronic inflammatory diseases. Little is known about the different bacteria strains and their attitude towards phagocytosis process in periodontal disease. We aimed to investigate the phagocytosis of Enterococcus faecalis and Prevotella intermedia for better understand the role of specific pathogenic behaviors of different strains on periodontitis.
METHODS: E. faecalis and P. intermedia were incubated with RAW 264.7 macrophages at 37°C and 5% CO 2 for 1 hour. A flow cytometric method was used to measure phagocytosis of fluorescently labeled bacteria.
RESULTS: The study included clinical isolates of E. faecalis and P. intermedia. Data obtained showed that E. faecalis was significantly resistant to phagocytosis by RAW 264.7 macrophages but not P. intermedia (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study suggests that there is a difference in susceptibility to phagocytosis by macrophages between different strains of bacteria which are seen in the periodontal disease pathogenesis and there is a resistance of E. faecalis to phagocytosis.

Keywords: Phagocytosis, Enterococcus faecalis, Prevotella intermedia, Periodontitis

Nur Balcı, Adile Salehli, Esat Buğrahan Toksöz, Metin Çetin, Melis Yılmaz, Sevda Er. Evaluation of Different Periodontopathogens Phagocytosis by RAW 264.7 Macrophages. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 223-229

Sorumlu Yazar: Nur Balcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale