e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Türk Ailelerinin Florlu Diş Macunu ve Topikal Flor Uygulamaları Hakkında Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(3): 160-164 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.48568

Türk Ailelerinin Florlu Diş Macunu ve Topikal Flor Uygulamaları Hakkında Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma

Aslı Topaloğlu Ak, Hacer Aksoy, Didem Öner Özdaş
İstanbul Aydın Üniversitesi Dişhekimliği Fak. Pedodonti A.D

GİRİŞ ve AMAÇ: Türk ailelerinin florlu diş macunu ve topikal flor uygulamaları hakkında bilgi ve görüşlerinin tarafımızdan hazırlanan ankete verilen cevaplar doğrultusunda tespit edilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda kliniğimize ilk muayene/tedavi amacı ile başvuran 6 aylık -14 yaş arası çocuk hasta ve 186 gönüllü veli yer almıştır. Hastalarımızın ağız içi muayeneleri ayna, sond ve tükrük emiciler kullanılarak yapılmıştır. Çürük tespitleri WHO (1997) kriterlerine göre değerlendirilip dmft, DMFT değerleri kaydedilmiştir. Ankette, demografik bilgiler, diş hekimine gelme nedenleri ve ziyaret sıklığı, diş fırçalama alışkanlıkları, kullandıkları diş macunlarının flor içerip içermediği soruldu. Ailelere, florlu diş macunları, topikal flor uygulamaları, diş sağlığı üzerine etkileri hakkında bilgi ve görüşleri soruldu. Elde edilen verilerin istatiksel analizi Ki-Kare ve Exact testleri uygulanarak yapıldı.
BULGULAR: Ailelerin %59’ u diş macunlarının içerikleri ve etkileri ile ilgili bilgilendirilmediklerini belirtmiştir. Topikal flor uygulamaları hakkında%70’ inin bilgi sahibi olmadığı rapor edilmiştir.Ebeveynlerin eğitim durumunun artması ile flor içerikli diş macunlarının toksik/ zararlı olduğuna dair görüşün arttığı ve florsuz diş macunu tercih edildiği saptanmıştır (p=0,04).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diş hekimleri ve doğru bilgi kaynaklarından, florun optimum dozaj ve aralıklarla çürük önleyici etkisiyle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanmalıdır. Konu ile ilgili ileri çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: florlu dişmacunu, Türk aileleri, topikal flor uygulamaları

Evaluation of Turkish Parents' Knowledge and Opinions About Fluoride Toothpaste and Topical Fluoride Applications: A Pilot

Aslı Topaloğlu Ak, Hacer Aksoy, Didem Öner Özdaş
Istanbul Aydin University, School of Dentistry, Department Of Pediatric Dentistry, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the knowledge and opinions of the Turkish families about fluoride toothpaste and topical fluoride applications.
METHODS: Oral examinations were performed according to the criteria of WHO (1997) and dmft and DMFT values were recorded. Demographic information, frequency of dental visits, brushing habits were reported. Their choice of fluoride/non fluoride toothpastes were recorded. The families were asked about their opinions about fluoride toothpastes and topical fluoride applications and their effects on dental health. Statistical analysis of the obtained data their opinionswas performed by using Chi-Square and Exact tests.
RESULTS: 59% of the families stated that they were not informed about the contents and effects of fluoride toothpastes. 70% of parents stated that they had no knowledge about the topical fluoride applications. With the increase in the education level of the parents, both the opinion that the fluoride toothpastes are toxic / harmful and use of non-fluoride toothpaste increased (p = 0.04).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Dentist should aim to raise the awareness of caries effectiveness of fluoride toothpaste use and topical fluoride applications at optimum dosages and intervals. Further studies are required.

Keywords: fluoride toothpastes, Turkish parents, topical fluoride applications

Aslı Topaloğlu Ak, Hacer Aksoy, Didem Öner Özdaş. Evaluation of Turkish Parents' Knowledge and Opinions About Fluoride Toothpaste and Topical Fluoride Applications: A Pilot. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(3): 160-164

Sorumlu Yazar: Aslı Topaloğlu Ak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale