e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Evre III-IV, Derece C Periodontitis Hastalarında Tükürük Azurosidin ve Tümör Nekroz Faktör-α seviyeleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 47-54 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.50103

Evre III-IV, Derece C Periodontitis Hastalarında Tükürük Azurosidin ve Tümör Nekroz Faktör-α seviyeleri

Beral Afacan1, Harika Atmaca İlhan2
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Aydın
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Azurosidin, nötrofillerin granüllerinde sentezlenen, konak-patojen etkileşimlerinde ve immunregülasyonda önemli rol oynayan antimikrobiyal bir proteindir. Periodontitis, subgingival mikrobiyotaya karşı gelişen konak yanıtından kaynaklanan polimikrobiyal enflamatuvar bir hastalıktır. Bu araştırma, evre III-IV, derece C periodontitis hastalarında tükürük azurosidin ve tümör nekroz faktör (TNF)-α seviyelerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya sistemik sağlıklı toplam 78 birey (40 periodontitis (evre III-IV, derece C) ve 38 sistemik sağlıklı) dahil edildi. Tükürük örnekleri toplandı ve sondalama derinliği (SD), klinik ataşman kaybı (KAK), sondalamada kanama yüzdesi (SK %), gingival indeks (GI) ve plak indeksini (PI) içeren klinik periodontal ölçümler kaydedildi. Tükürük azurosidin ve TNF-α seviyeleri ELISA ile ölçüldü.
BULGULAR: Periodontitis grubunun SD, KAK, SK (%), Gİ ve Pİ değerleri, periodontal sağlıklı gruptan anlamlı yüksek bulundu (p<0.001). Periodontitis grubunun tükürük azurosidin ve TNF-α konsantrasyonları, periodontal sağlıklı gruptan anlamlı yüksekti (p<0.05). Azurosidin, TNF-α ve tüm klinik periodontal parametreler arasında anlamlı pozitif korelasyonlar gözlendi (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın bulguları, tükürük azurosidin ve TNF-α seviyelerinin periodontal enflamasyon ile ilişkili olabileceğini ve periodontal hastalıkların tanısında yarar sağlayabileceğini düşündürmektedir. Bu moleküllerin, periodontal hastalık patogenezindeki rollerine ilişkin daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Periodontitis, enflamasyon, tükürük, sitokin

Salivary Azurocidin and Tumor Necrosis Factor-α Levels in Patients with Stage III-IV, Grade C Periodontitis

Beral Afacan1, Harika Atmaca İlhan2
1Aydın Adnan Menderes University, School of Dentistry, Department of Periodontology, Aydın, Turkey
2Manisa Celal Bayar University, Faculty of Science and Letters, Section of Molecular Biology, Department of Biology, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: Azurocidin, a neutrophil granule-derived antimicrobial protein, plays an important role in host-pathogen interactions and immunoregulation. Periodontitis is a polymicrobial inflammatory disease caused by the host response to subgingival microbiota. This study aimed to evaluate salivary azurocidin and tumor necrosis factor (TNF)-α levels in patients with stage III-IV, grade C periodontitis.
METHODS: In total 78 systemically healthy individuals (40 periodontitis (stage III-IV, grade C) and 38 periodontally healthy) were enrolled. Saliva samples were collected and clinical periodontal measurements including probing depth (PD), clinical attachment loss (CAL), the percentage of sites with bleeding on probing (BOP %), gingival index (GI) and plaque index (PI) were recorded. Salivary azurocidin and TNF-α levels were measured by ELISA.
RESULTS: Periodontitis group exhibited higher PD, CAL, BOP (%), GI and PI values compared to the periodontally healthy group (p<0.001). Salivary azurocidin and TNF-α concentrations in periodontitis group were significantly higher than healthy controls (p<0.05). There were positive correlations among azurocidin, TNF-α and all clinical periodontal parameters (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Present findings suggest that salivary azurocidin and TNF-α levels may involved in periodontal inflammation and may be useful in the diagnosis of periodontal diseases. Further studies are needed to enlighten the role of these molecules in the pathogenesis of periodontal disease.

Keywords: Periodontitis, inflammation, saliva, cytokine

Beral Afacan, Harika Atmaca İlhan. Salivary Azurocidin and Tumor Necrosis Factor-α Levels in Patients with Stage III-IV, Grade C Periodontitis. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 47-54

Sorumlu Yazar: Beral Afacan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale