e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Alt Çene Yirmi Yaş Dişlerinin Çekim Zorluk Düzeyi ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 105-114 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.50465

Alt Çene Yirmi Yaş Dişlerinin Çekim Zorluk Düzeyi ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Onur Yılmaz, Sefa Merve Tekin, Efe Can Sivrikaya
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı alt çene yirmi yaş dişi çekim zorluk düzeyine etki eden faktörlerin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Alt çene yirmi yaş dişi çekimi yapılan hastaların demografik, klinik, radyolojik verilerinin ve anksiyete düzeyinin diş çekim zorluk düzeyine etkisi değerlendirildi. Yirmi yaş dişi çekim zorluğunun belirlenmesi için diş çekim süresi ve hekimin Vizüel Analog Skala (VAS, 0-100 mm) üzerinde yaptığı skorlama kullanılmıştır.
BULGULAR: Çok değişkenli regresyon analizlerine göre ağız açıklığı miktarı (p<0.001), dişin ramus ile ilişkisi ve derinliği (p<0.001, p=0.032), kök sayısı (p=0.003), kök-mandibular kanal ilişkisi (p=0.008) ve anksiyete skorunun (p<0.001) çekim süresi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. VAS çekim zorluğu skoru ile ağız açıklığı miktarı (p<0.001), dişin derinlik seviyesi (p<0.001), kök sayısı (p=0.042), kök-mandibular kanal ilişkisi (p<0.007) ve anksiyete skorunun (p<0.001) ilişkili olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Birçok faktörün alt çene yirmi yaş dişlerinin çekim zorluk seviyesini etkilediği görülmesine rağmen ağız açıklığı miktarı, yirmi yaş dişinin ramus ile ilişkisi ve anksiyete düzeyinin çekim süresine daha fazla etkili olduğu, VAS çekim zorluğu skoruna ise ağız açıklığı miktarı, dişin derinlik seviyesi ve anksiyete düzeyinin daha fazla etkili olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diş çekimi, yirmi yaş dişi, dental anksiyete

Assessment of Factors Associated with Extraction Difficulty Level of Mandibular Wisdom Teeth

Onur Yılmaz, Sefa Merve Tekin, Efe Can Sivrikaya
Karadeniz Technical University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Trabzon, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the factors associated with mandibular third molar extraction difficulty.
METHODS: The effect of demographic, clinical, radiological datas and anxiety level on the extraction difficulty level of the patients who had mandibular third molar extraction were evaluated. The extraction time and a 100-mm Visual Analogue Scale (VAS) filled by the surgeon were used to determine the difficulty of mandibular third molar extraction.
RESULTS: Based on the multivariate regression analyzes, maximum mouth opening (p<0.001), the relationship of the tooth with the ramus and its depth (p<0.001, p=0.032), root number (p =0.003), root-mandibular canal relationship (p=0.008) and anxiety level (p<0.001) were significant predictors for operation time. VAS extraction difficulty level was significantly associated with maximum mouth opening (p<0.001), depth level of the tooth (p<0.001), root number (p=0.042), root-mandibular canal relationship (p<0.007) and anxiety level (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although many factors contribute to extraction difficulty of mandibular third molar extraction, maximum mouth opening, relationship of the tooth with the ramus and anxiety level are more effective on the extraction time, and maximum mouth opening, depth level of the tooth and the anxiety level appears to be more effective for VAS extraction difficulty scores.

Keywords: Tooth extraction, wisdom teeth, dental anxiety

Onur Yılmaz, Sefa Merve Tekin, Efe Can Sivrikaya. Assessment of Factors Associated with Extraction Difficulty Level of Mandibular Wisdom Teeth. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 105-114

Sorumlu Yazar: Onur Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale