e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Farklı ozon jeneratörleri ile farklı sürelerde ozon uygulamasının in vitro antibakteriyel etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(1): 19-25 | DOI: 10.5505/eudfd.2014.53325

Farklı ozon jeneratörleri ile farklı sürelerde ozon uygulamasının in vitro antibakteriyel etkisi

Arzu Aykut Yetkiner1, Mustafa Ateş2, Ecem Ergin1, Fahinur Ertuğrul1, Ece Eden1
1Pedodonti Ad, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, İzmir
2Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ad, Biyoloji Bölümü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, İzmir

AMAÇ: Bu in vitro çalışmanın amacı iki farklı ozon jeneratörü kullanarak farklı sürelerde ozon uygulanmasının Streptoccoccus mutans ve Lactobacillus acidophilus üzerindeki anti-bakteriyel etkinliklerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Streptococcus mutans ve Lactobacillus acidophilus bakterileri inkübe edilerek aktif hale getirilmiştir. Aktif hale getirilen bakterilerin bulundukları tüpler içerisine braketler (n=30) yerleştirilmiş ve 2 saat süre ile bakterilerin braketlere tutunmaları sağlanmıştır. Daha sonra braketler üzerlerinde canlı kalan bakteri sayıları belirlenmiştir. Braketler steril cam petri kaplarına yerleştirildikten sonra üzerlerine 2 farklı tip ozon jeneratörü (Prozone WH, Almanya ve Ozonytron, Almanya) ile 5 farklı ozon uygulaması yapılmıştır. Ozon uygulamasından sonra braketler üzerindeki canlı bakteri sayıları tekrar belirlenmiş ve başlangıç değerlerine göre ozonun bakteriler üzerindeki bakterisidal etkisi % azalma olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: İki farklı jeneratör ile farklı sürelerde ozon uygulaması sonrası braketler üzerindeki kalan canlı bakterilerdeki % azalma değerleri, S. mutans için 45.27 ile 99.90 arasında değişiklik gösterirken L. Acidophilus için 66.33 ile 99.83 arasında değişkenlik göstermiştir.
SONUÇ: Bu in vitro çalışmanın sonuçlarına göre ozonun bakteriler üzerinde güçlü bir antibakteriyel etkisi olduğu ve farklı dozda ozon üreten cihazlar ve uygulama sürelerinin ozonun bakterisidal etkinliğinde farklı etki yarattığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ozon, oral mikrobiyoloji, antibakteriyel

In vitro Antibacterial effect of different ozone generators with different time exposures

Arzu Aykut Yetkiner1, Mustafa Ateş2, Ecem Ergin1, Fahinur Ertuğrul1, Ece Eden1
1Department Of Pedodontics, Faculty Of Dentistry, University Of Ege, Izmir
2Basic And Industrial Microbiology Program, Biology Department, Faculty Of Science, University Of Ege, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: This in vitro study aimed to determine the antibacterial effects of ozone with different types of ozone generator and different application times on Streptoccoccus mutans and Lactobacillus acidophilus.
METHODS: Methods: Streptococcus mutans and Lactobacillus acidophilus were activated by incubation and the brackets (n=30) were then immersed into the tubes containing the activated respective bacteria. Bacteria were attached to the brackets by waiting 2 hours, and then the viable of the bacteria on brackets were counted. The brackets were placed on sterile glass petri dishes and of 5 different applications of ozone were generated with two types of ozone generator (Prozone WH, Germany and Ozonytron, Germany) on contaminated brackets. After the ozone application procedure the bacteria on the brackets were then again counted and the killing activity was tested by change of the viability.
RESULTS: The changes in the viability of S. mutans and L. Acidophilus on brackets after the application of ozone with two kinds of ozone generator were varied from 45.27-99.90% and 66.33-99.83% respectively.
CONCLUSION: In conclusion, ozone has a strong antibacterial activity against S. mutans and lactobacillus acidophilus and the bactericidal effect was affected by different application times and concentrations.

Keywords: ozone, oral microbiology, antibacterial

Arzu Aykut Yetkiner, Mustafa Ateş, Ecem Ergin, Fahinur Ertuğrul, Ece Eden. In vitro Antibacterial effect of different ozone generators with different time exposures. EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(1): 19-25

Sorumlu Yazar: Arzu Aykut Yetkiner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale