e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Bukkal Bölgede Minör Tükürük Bezi Kökenli Adenomatoid Hiperplazi: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 163-167 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.54227

Bukkal Bölgede Minör Tükürük Bezi Kökenli Adenomatoid Hiperplazi: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Elif Aslan1, M.bengü Erden Sahin2, Esin Alpöz1, Dilara Özyiğit Büyüktalancı3
1Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İzmir
2Tınaztepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Adenomatoid hiperplazi, minör tükürük bezlerinin nadir görülen lokalize non-neoplastik ve asemptomatik hiperplazisidir. Etiyolojisi kesin tanımlanmamış olmakla birlikte lokal travmanın bu lezyonun gelişiminde etkin rol aldığı düşünülmektedir. Minör tükürük bezi kaynaklı adenomatoid hiperplazi en sık palatal bölgede, daha az sıklıkla bukkal mukozada, labial mukozada ve retromolar bölgede izlenmektedir. Ultrasonografi (USG), diğer yumuşak doku lezyonlarının ayırıcı tanısında olduğu gibi, adenomatoid hiperplazinin ayırıcı tanısında da yardımcı bir görüntüleme yöntemi olarak rol oynamaktadır. Ancak kesin tanının koyulabilmesi için histopatolojik incelemeye başvurulması gerekmektedir. Adenomatoid hiperplazinin tedavisi lokal anestezi altında ekzisyon yoluyla gerçekleştirilmekte ve cerrahi sonrası nüks genellikle gözlenmemektedir. Oral kavitede nadir olarak görülmesine karşın adenomatoid hiperplazi lezyonlarının fark edilmesi ve detaylı olarak incelenmesi, benzer klinik görünüme sahip başka nodüler lezyonların ve tükürük bezi kaynaklı neoplazilerin adenomatoid hiperplaziden ayrımı açısından önem taşımaktadır. Bu olgu sunumunda, 70 yaşında kadın hastanın sağ bukkal mukozasında saptanan adenomatoid hiperplazi olgusu, klinik, ultrasonografik ve histopatolojik bulgularıyla birlikte tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adenomatoid hiperplazi, bukkal mukoza, minör tükürük bezi, ultrasonografi

Adenomatoid Hyperplasia of Minor Salivary Glands in the Buccal Region: Case Report and Review of Literature

Elif Aslan1, M.bengü Erden Sahin2, Esin Alpöz1, Dilara Özyiğit Büyüktalancı3
1Ege University, School of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Izmir, Turkey
2Tınaztepe University, School of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Izmir, Turkey
3Ege University, School of Medicine, Department of Pathology, Izmir, Turkey

Adenomatoid hyperplasia is a rare non-neoplastic, localized, and asymptomatic hyperplasia of minor salivary glands. Even though its etiology has not been clearly identified, local trauma may play an active role in the development of this lesion. Adenomatoid hyperplasia originating from minor salivary glands is most commonly observed in the palatal region, and less frequently in the buccal mucosa, labial mucosa, and retromolar area. Ultrasonography (USG) plays an important role in the differential diagnosis of adenomatoid hyperplasia, as in the differential diagnosis of other soft tissue lesions. However, histopathological examination should be applied in order to determine a definitive diagnosis. Treatment of adenomatoid hyperplasia is performed by excision under local anesthesia, and recurrence is usually not observed after surgery. The recognition and detailed examination of adenomatoid hyperplasia lesions are important in terms of distinguishing other nodular lesions and salivary gland-derived neoplasias with similar clinical appearance. In this case report, a 70-year-old female patient presented with an adenomatoid hyperplasia lesion in her right buccal mucosa is discussed with clinical, ultrasonographic, and histopathological findings.

Keywords: Adenomatoid hyperplasia, buccal mucosa, minor salivary gland, ultrasonography

Elif Aslan, M.bengü Erden Sahin, Esin Alpöz, Dilara Özyiğit Büyüktalancı. Adenomatoid Hyperplasia of Minor Salivary Glands in the Buccal Region: Case Report and Review of Literature. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 163-167

Sorumlu Yazar: Elif Aslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale