e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Isıl işlem Uygulanmış NiTi Eğelerin Vücut Sıcaklığındaki Döngüsel Yorgunluk Dirençlerinin Karşılaştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 147-150 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.54366

Isıl işlem Uygulanmış NiTi Eğelerin Vücut Sıcaklığındaki Döngüsel Yorgunluk Dirençlerinin Karşılaştırılması

Seniha Miçooğulları Kurt
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Perfect RC Gold ve Perfect RC Blue NiTi eğelerinin vücut sıcaklığındaki döngüsel yorgunluk dirençlerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 12’şer adet Perfect RC Gold (25.08) ve Perfect RC Blue (25.08) resiprokal NiTi eğeleri dâhil edildi. Tüm eğelerin döngüsel yorgunluk testleri 37°C sıcaklıkta, 90°C eğrilik açısına ve 3 mm yarıçapa sahip yapay, paslanmaz çelik bir kanal kullanılarak gerçekleştirildi. Her eğe için kırılmaya kadar geçen süre süre bir dijital kamera ile kayıt altına alındı. Eğelerin kırılana kadar yaptığı tur sayısı: eğelerin dakikada yaptığı tur sayısı (rpm) x süre(sn)/60 formülü kullanılarak hesaplandı. Gruplar arasında fark olup olmadığı Student t Testi ile analiz edildi.

BULGULAR: RS Gold eğesinin kırılana kadar yaptığı tur sayısı değerinin RS Blue eğesinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sınırları dâhilinde, Perfect RS Gold NiTi eğesinin döngüsel yorgunluk direncinin Perfect RS Blue eğesinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Döngüsel yorgunluk, ısıl işlem, resiprokasyon

Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of Heat Treated NiTi Files at Body Temperature

Seniha Miçooğulları Kurt
Department of Endodontics, Ege University Faculty of Dentistry, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Introduction: The aim of this study is to compare the cyclic fatigue resistance of Perfect RC Gold and RC Blue NiTi files at body temperature.

METHODS: Perfect RC Gold (25.08) ve RC Blue (25.08) reciprocating files were included in the present study (n=12). All tested files were used in an artificial stainless steel canal with 3 mm radius and 90° angle of curvature according to the manufacturer instruction. The time to failure of files was recorded. The number of cycles to failure of the files were calculated and the data were analysed with Student t test
RESULTS: The number of cycles to failure value of the RS Gold file was statistically significantly higher than that of the RS Blue file (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limitations of the present study, the cyclic fatigue resistance of the Perfect RS Gold NiTi file was higher than that of the Perfect RS Blue file.

Keywords: Cyclic fatigue, heat treatment, reciprocating file

Seniha Miçooğulları Kurt. Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of Heat Treated NiTi Files at Body Temperature. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 147-150

Sorumlu Yazar: Seniha Miçooğulları Kurt, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale