e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Adölesan Bireylerde Farklı Anterior Posterior İskelet Paternine Sahip Bireylerde Retromandibular Alanın Morfometrik Analizi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(1): 43-50 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.57614

Adölesan Bireylerde Farklı Anterior Posterior İskelet Paternine Sahip Bireylerde Retromandibular Alanın Morfometrik Analizi

Güldane Mağat, Mehmet Akyüz
Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, farklı anteroposterior iskelet yüz paternine sahip adölesan bireylerin panoramik radyografilerinde, retromandibular boşluk (RMB), ramusun merkezi ile mandibular 2. molar arasındaki uzaklık (RMU), M3M’lerin mesiodistal genişlikleri (MDG) ve RMB’nin MDG’ye oranı (Bukkal-Genişlik Oranı/BGO) ölçümlerinin incelenerek, M3M’lerin erüpsiyon/ gömüklük durumlarının öngörülebilirliğini değerlendirmektir. Bu dişlerin profilaktik çekimi için gerekli prognostik faktörlerin belirlenmesi, M3M’lerin optimum çekim zamanlamasına ilişkin klinik karara yardımcı olabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada, 12-18 yaş arasındaki 287 bireye ait toplam 554 M3M değerlendirildi. RMB, RMU, BGO ve M3M’lerin MDG değerleri iskeletsel Sınıf ilişkisi, yaş ve cinsiyete göre incelendi.
BULGULAR: Bilateral RMB, RMU, MDG ve BGO değerleri iskeletsel sınıflamaya göre farklılık göstermemekle birlikte (p>0,05), bilateral RMB değerlerinin yaş gruplarına göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlendi (p<0,01). Erkeklerin bilateral MDG değerleri, kadınlardan anlamlı şekilde yüksekti (p<0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, iskeletsel ilişkilerin RMB, RMU, MDG ve BGO üzerinde etkili olmadığını göstermektedir. Erkeklerde MDG’nin daha fazla olması ve 15 yaşından sonra RMB’nin genişlemesi, tedavi seçeneklerine karar verirken hasta yaşının ve cinsiyetinin önemli faktörler olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İskeletsel ilişki, üçüncü molar, erüpsiyon, gömüklük

Morphometric Analysis of The Retromandibular Area In Individuals With Different Anterior Posterior Skeletal Patterns in Adolescents

Güldane Mağat, Mehmet Akyüz
Necmettin Erbakan University Dentistry Faculty

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the predictability of eruption/impaction states of mandibular 3rd molars (M3M) by determining the retromandibular space (RMS), the distance between the center of the ramus and the mandibular 2. molar (RMD), the mesiodistal widths of the M3Ms (MDW) and RMS to MDW ratio (Space-Width Ratio/SWR) measurements in panoramic radiographs of adolescent individuals with different anteroposterior skeletal facial patterns. Determining the prognostic factors required for prophylactic extraction of these teeth can assist clinical decisions regarding the optimal extraction timing of M3Ms.
METHODS: In this retrospective study, a total of 554 M3Ms from 287 individuals aged 12-18 years were evaluated. RMS, RMD, MDW and SWR were analyzed according to skeletal Class relationship, age and gender.
RESULTS: Bilateral RMS, RMD, MDW and SWR values did not differ according to skeletal classification (p>0.05). Bilateral RMS values differed significantly according to age groups (p<0.01), while bilateral MDW values of men were significantly higher than women (p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings reveal that skeletal relationships are not effective on RMS, RMD, MDW and SWR. The fact that MDW is higher in males, and RMS widens after the age of 15 shows that patient age and gender are important factors on treatment options.

Keywords: Skeletal relationship, third molar, eruption, impaction

Güldane Mağat, Mehmet Akyüz. Morphometric Analysis of The Retromandibular Area In Individuals With Different Anterior Posterior Skeletal Patterns in Adolescents. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(1): 43-50

Sorumlu Yazar: Güldane Mağat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale