e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Periodontoloji Kliniğine Başvuran Hastalarda Sistemik Hastalıkların Görülme Sıklıkları [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 59-62

Periodontoloji Kliniğine Başvuran Hastalarda Sistemik Hastalıkların Görülme Sıklıkları

Gülnur Emingil
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ad, İzmir

Amaç: Periodontal tedavi öncesi hastanın tıbbi öyküsünün alınması, başarılı olmasını beklediğimiz tedavi planlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada, periodontoloji kliniğimize başvuran bireylerde var olan tıbbi sorunların sıklıklarını belirlemek ve en sık karşılaştığımız sistemik hastalıkları ortaya koymak amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma grubunu Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı kliniğine periodontal tedavi gereksinimi ile başvuran, yaşları 11-82 arasında değişen, 385'i kadın ve 325'i erkek olmak üzere toplam 713 hasta oluşturmuştur. Tüm hestaların tıbbi öyküleri standart anketler aracılığı ile sözlü olarak alınmıştır.
Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan 713 bireyin 324'ünde (%45,4) sistemik hastalık öyküsünün bulunduğu saptanmıştır. Sistemik hastalıkların sıklığının yaşın artışına paralel olarak artış gösterdiği, 50 yaş ve üzerindeki hastaların %70'den fazlasının sistemik hastalığı olduğu bulunmuştur. Bu hastalıklar arasında en sık rastlanılan sistemik hastalığın kalp-damar hastalıkları (%22,02) olduğu belirlenmiştir. Sık karşılaşılan kalp-damar hastalıkları içerisinde hipertansiyon, en sık (%59,2) rastlanılan hastalık olmuştur. Sistemik hastalıklar arasında, ikinci en sık rastlanılan hastalık ise hepatitlerdir (%11,78). Hepatitli hastaların yaklaşık %70'inin hepatit B taşıyıcısı olduğu saptanmıştır. ilaç alerjileri (%6,45) ve diyabet (%5,61) en sık rastlanılan diğer tıbbi hastalıkları oluşturmuştur.
Sonuç: Bu araştırmanın sonuçları, hastanın tıbbi öyküsünün dikkatli bir şekilde alınmasının ve gerektiğinde tıbbi konsültasyon istenerek uygun tedavi planlaması yapılmasının gerekliliğine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: tıbbı öykü, kalp-damar hastalığı, hepatit, ilaç alerjisi, diyabet

Frequency of Medical Conditions of Patients in Periodontology Clinic

Gülnur Emingil
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ad, İzmir

Objectives: Assessing the medical history of patients before any periodontal treatment is a crucial part of the treatmeni The aim of the present study was to examine the frequency of medical conditions in periodontal patients using a self-administrated health questionnaire.
Methods: Medical histories were obtained from a total of 713 periodontal patients consisring of 385 female and 325 mele aged 11-82 in Ege University School of Dentistry Department of Periodontology using a standard self-administrated health questionnaire.
Results: Of 713 (45.4%) patients examined, 324 reported a positive finding in their medical history, with cardiovascular diseases (22.02%) and hepatitis (11.78%) being the most frequently found medical condilion. Among the cardiovascular diseases, hypertension (59.2%) was observed to be most frequently seen disorder. Drug allergies and diabetes mellitus were other widely found medical disorders in this study group (6.45% and 5.61%, respectively). The frequency of medical conditions was found to increase with increasing age.
Conclusion: The results of the present study indicate that a thorough evaluation of the patient's medical history is an essential step in the management of periodontal patient.

Keywords: medical history, cardiovascular disease, hepatitis, drug allergy, diabetes mellitus

Gülnur Emingil. Frequency of Medical Conditions of Patients in Periodontology Clinic. EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 59-62

Sorumlu Yazar: Gülnur Emingil, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale