ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Alt Ön Dişlerde Düşük Doz Lazer Tedavisi İle Birlikte Serbest Dişeti Grefti Uygulamasının Keratinize Dişeti Miktarı ve Vestibüler Derinlik Artışına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi- Randomize Kontrollü Klinik Çalışma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(2): 79-87 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.58672

Alt Ön Dişlerde Düşük Doz Lazer Tedavisi İle Birlikte Serbest Dişeti Grefti Uygulamasının Keratinize Dişeti Miktarı ve Vestibüler Derinlik Artışına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi- Randomize Kontrollü Klinik Çalışma

Mehmet Selim Yıldız1, Sadiye Günpınar2, Seyit Ali Kayıs3
1Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Bolu, Türkiye
3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Karabük, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Serbest dişeti grefti (SDG)’ne ek olarak uygulanan düşük doz lazer tedavisi (DDLT)’nin keratinize dişeti genişliği (KDG) ve vestibül derinlik (VD) arttırımına ve ilave olarak SDG’nin boyutsal değişimine olan etkisinin klinik olarak değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Alt çene ön bölgelerinde yapışık dişeti genişliği yetersiz olan 31 birey SDG+DDLT (test, n=15) veya SDG+plasebo lazer (kontrol, n=16) uygulamaları ile tedavi edildi. DDLT, SDG cerrahisi sonrası hemen, 1., 3., 7., 14. günlerde 0.1W çıkış gücü ve 6J/cm2 dozda non-kontak modda 60 saniye uygulandı. Greftin yüksekliği, üst ve alt genişliği, ilave olarak alt çene ön bölge dişlerine ait KDG ve VD değerleri dijital kumpas kullanılarak ölçüldü.
BULGULAR: Greft boyutlarındaki değişim çalışma periyodu boyunca gruplar arasında benzerdi (p>0.05). Greft yüksekliği ve üst genişliği test ve kontrol gruplarında ayrı ayrı değerlendirildiğinde, 1. ve 3. aylarda başlangıca göre anlamlı azaldığı (p<0.05), greft alt genişliğinin ise anlamlı değişim göstermediği belirlendi. VD ölçümlerinin 1. ve 3. aylarda her iki grupta anlamlı artış gösterdiği, test grubunda ise 3. aydaki VD kazanımının kontrol grubuna göre anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). KDG’nin test grubunda kontrol grubuna kıyasla 1. ve 3. aylarda anlamlı artış gösterdiği belirlendi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sınırları dahilinde, SDG’ye ilave DDLT uygulamasının VD kazanımı ve KDG arttırımında yararlı olabileceği sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler: Dişeti çekilmesi, Düşük doz lazer, Otogreftler

Evaluation of the Free Gingival Graft Along with Low Level Laser Therapy for to Increase Keratinized Gingiva and Vestibular Depth in Lower Anterior Teeth- Randomized Controlled Clinical Study

Mehmet Selim Yıldız1, Sadiye Günpınar2, Seyit Ali Kayıs3
1Altınbaş University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İstanbul, Turkey
2Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Bolu, Turkey
3Bolu Abant İzzet Baysal, Faculty of Medicine, Department of Bioistatistics, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the effect of low-level laser therapy (LLLT) adjunct with free gingival graft (FGG) on keratinized tissue width (KTW) and vestibular depth (VD) gain and dimensional changes of FGG.
METHODS: Thirty-one subjects presenting insufficient attached gingiva in their mandibular anterior area were treated with FGG+LLLT (test, n=15) or FGG+placebo LLLT (control, n=16). LLLT was performed with power of 0.1W-6J/cm2 for 60 seconds with non-contact mode immediately after surgery and on 1st-3rd-7th-14th days. Graft sizes in vertical/upper/lower dimensions, KTW and VD of the mandibular anterior region were measured with digital caliber.
RESULTS: Changes of graft dimensions were not different between groups during study period. Graft’s vertical and upper width decreased on 1st-3rd months compared to baseline (p<0.05), however, changes in lower horizontal width did not differ in both groups (p>0.05). It was determined that VD measurements increased significantly in 1st-3rd months in both groups, and the gain in 3rd month in test group was significant compared to control (p <0.05). KTW showed a significant increase in 1st-3rd months in test compared to control (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limits of this study, it can be concluded that LLLT may be utilized to increase VD and KTW following FGG.

Keywords: Autografts, Gingival Recession, Low level laser

Mehmet Selim Yıldız, Sadiye Günpınar, Seyit Ali Kayıs. Evaluation of the Free Gingival Graft Along with Low Level Laser Therapy for to Increase Keratinized Gingiva and Vestibular Depth in Lower Anterior Teeth- Randomized Controlled Clinical Study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(2): 79-87

Sorumlu Yazar: Mehmet Selim Yıldız, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale