e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Sosyal Medyanın, Şeffaf Plak Kullanılmasında Hastaların Tercihi Üzerindeki Etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 247-255 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.58751

Sosyal Medyanın, Şeffaf Plak Kullanılmasında Hastaların Tercihi Üzerindeki Etkisi

Arda Demir1, Cemile Özlem2, Furkan Dindaroğlu1
1Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Izmir
2Serbest Dişhekimi

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastaların ortodontik tedaviye olan ilgileri ve talepleri zamanla artmıştır. Artan taleple birlikte çeşitli estetik kaygıların ortaya çıkmasıyla geleneksel braketli ortodontik tedaviye alternatifler araştırılmıştır. Şeffaf plak tedavisindeki artan popüleritenin etkisine bağlı tercih edilmesindeki etkiler merak edilmiştir. Sosyal medyanın, şeffaf plak tedavisinin tercih edilmesindeki etkisi araştırılmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ege Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı’na başvuran 15 yaşından büyük 193 hasta ve hasta yakınlarına gönüllülük esasına dayanan 18 soruluk anket uygulanmıştır. Sorular hastaların; eğitim, sosyodemografik durum, şeffaf plak tedavisi, sosyal medya, geçmiş ortodontik deneyimleriyle ilgilidir. İstatistiksel analizler IBM SPSS Statistics 25.0 programıyla yapılmış, p=0,05 belirlenmiştir. Gruplar arasında nitel değişkenlerin karşılaştırılması Pearson Ki-kare'yle gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların % 91,7’si sosyal medyayı kullanmakta ve bu grubun %67,4’ü sosyal medyayı gün içinde sık sık kullanmaktadır. Katılımcıların %61,1’i kadın, %38,9’u erkektir. %42’si 17 yaş altı, %47,7’si 17-35 yaş aralığında, %9,8’i 36 yaş ve üstüdür. Şeffaf plak tedavisini katılımcıların %91,75’i sosyal medyadan duymuştur. Katılımcıların %29'u şeffaf plak tedavisinin kendilerine uygulanmasını istemekte, fikri olmayanların oranı %50,8’dir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cinsiyete göre tedaviye olan talep ve sosyal medya kullanımı ve sıklığı ile şeffaf plak tedavisine olan ilgi arasında anlamlı fark görülmemiştir. Katılımcıların çoğu 17-35 yaş arasındadır. 15-35 yaş katılımcılarının, şeffaf plak tedavisini tercih etme eğilimleri daha fazladır. Şeffaf plak tedavisi çoğunlukla sosyal medyadan duyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Şeffaf plak, ortodontik tedavi, sosyal medya, popüler tedavi, estetik tedavi

The Influence of Social Media on Patients' Preferences of Clear Aligners in Orthodontic Treatment

Arda Demir1, Cemile Özlem2, Furkan Dindaroğlu1
1Ege University Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Izmir
2Serbest Dişhekimi

INTRODUCTION: Patients' interest and demand for orthodontic treatment's increased over time. With emergence of various aesthetic concerns with increasing demand, alternatives to traditional bracket orthodontic treatment've been investigated. Effects of increasing popularity of clear aligner treatment on its preference've been wondered. Effect of social media on preference of clear aligner treatment being investigated.
METHODS: Voluntary 18-question questionnaire administered to 193 patients older than 15 years and their relatives who applied to Ege University Department of Orthodontics. Questions related education, sociodemographic status, clear aligner treatment, social-media, and previous orthodontic experiences of patients. Statistical analyses performed with IBM SPSS Statistics 25.0 program and p=0.05 determined. Comparison of qualitative variables performed Pearson Chi-square.
RESULTS: 91.7% of participants use social-media, 67.4% of this group uses social-media frequently during day. 61.1% female, 38.9% male. 91.75% of participants heard about clear aligner treatment from social-media. 29% wanted clear aligner treatment applied to them, while rate of those who'd no opinion was 50.8%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There's no significant difference between demand for treatment according gender and use and frequency of social-media and interest in clear aligner treatment. Most of participants're between ages of 17-35. Participants aged 15-35 years more likely to prefer clear aligner treatment. Clear aligner treatment's mostly heard through social-media.

Keywords: Clear aligner, orthodontic treatment, social media, popular treatment, aesthetic treatment

Arda Demir, Cemile Özlem, Furkan Dindaroğlu. The Influence of Social Media on Patients' Preferences of Clear Aligners in Orthodontic Treatment. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 247-255

Sorumlu Yazar: Furkan Dindaroğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale