e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Maksillaya Farklı Açılarda Yerleştirilen İmplantlara Uygulanan Zirkonya-Seramik Kuronların Sonlu Elemanlar Stres Analizi ile Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 191-198 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.59389

Maksillaya Farklı Açılarda Yerleştirilen İmplantlara Uygulanan Zirkonya-Seramik Kuronların Sonlu Elemanlar Stres Analizi ile Değerlendirilmesi

Fatih Demirci1, Sedat Güven2, Samet Tekin3
1İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Malatya
2Özel Klinik, Diyarbakır
3Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmasının amacı, maksillaya uygulanan implant destekli zirkonya-seramik kuronlarda implantların yerleştirme açısının stres dağılımları üzerindeki etkilerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Karşılaştırma için dikey ve oblik yükleme kuvvetleri kullanılmıştır. Birinci büyük azı dişleri eksik olan maksiller kemiğin, implantların ve zirkonya-seramik kuronların üç boyutlu sonlu elemanlı modelleri kullanıldı. 10 mm uzunluğunda, 3,7 mm çapında dental implantlar modellendi. 300 N yük dikey ve oblik (dikey yönde 30°) yönlere uygulandı. İmplantların maksimum ve minimum von Mises stres değerleri hesaplandı.
BULGULAR: En yüksek stres değeri oblik yükleme kuvveti (663,83 MPa) olan 45° açılı, implant destekli modelin zirkonya alt yapısında yoğunlaştığı görüldü. 45° açılı implant destekli zirkonya-seramik kuron modellerin stres değerleri, diğer açılı implant modellerinden (dikey ve 15° açılı) daha yüksek bulundu. Oblik yükleme kuvvetlerine sahip stres değerleri, dikey yükleme kuvvetlerine göre daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İmplantların maksillaya yerleştirilme açısı arttıkça, hem implantların boyun kısmındaki hem de implant destekli zirkonya-seramik kuronların servikalindeki stresler de artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sonlu elemanlar analizi, Stres Analizi, Zirkonya-seramik kuronlar, Açılı İmplant

Evaluation of Zirconia-Ceramic Crowns Applied to Implants Placed in the Maxilla at Different Angles by Finite Element Stress Analysis

Fatih Demirci1, Sedat Güven2, Samet Tekin3
1Inonu University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Malatya, Turkey
2Private Clinic, Diyarbakır, Turkey
3Firat University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Elazig, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to compare the effects of the insertion angle of implants on stress distributions in implants of maxillar implant-supported zirconia-ceramic crowns.
METHODS: For comparison, vertical and oblique loading forces were used. Three-dimensional finite-element implant models of a maxillar section of bone with missing first molars and their zirconia-ceramic crowns were used. Dental implants of 10 mm in length, 3.7 mm in diameter were modelled. A load of 300 N was applied toward vertical and oblique (30o to the vertical) directions. Maximum and minimum von Mises stress values of the implants were calculated.
RESULTS: The highest stress value was concentrated in the zirconia framework of the maxilla 45o angled implant-supported zirconia-ceramic crown model with the oblique loading force (663,83 MPa). The stress values 45o angled implant-supported models were higher than other angled implant models (vertical and 15o angled). Stress values with oblique loading forces were higher than with vertical loading forces.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As the angle of placement of the implants in the maxilla increases, stresses increase both in the neck of the implants and in the cervical of the implant-supported zirconia-ceramic crowns.

Keywords: Finite element analysis, Stress analysis, Zirconia-ceramic crowns, Angled Implant

Fatih Demirci, Sedat Güven, Samet Tekin. Evaluation of Zirconia-Ceramic Crowns Applied to Implants Placed in the Maxilla at Different Angles by Finite Element Stress Analysis. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 191-198

Sorumlu Yazar: Fatih Demirci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale