e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Diş Rengindeki Restoratif Materyallerin Farklı İçeceklerde Bekletilmesi Sonrası Renk Stabilitelerinin ve Yüzey Pürüzlülüklerinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 93-99 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.60590

Diş Rengindeki Restoratif Materyallerin Farklı İçeceklerde Bekletilmesi Sonrası Renk Stabilitelerinin ve Yüzey Pürüzlülüklerinin Değerlendirilmesi

Merve Abaklı İnci, Hazal Özer, Vasfiye Büşra Ercan
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada farklı solüsyonlarda bekletilen kompozit, kompomer, rezin modifiye cam iyonomer siman (RMCIS), pediatrik prefabrik zirkonyum kron materyallerinde meydana gelen renk değişimi ve yüzey pürüzlülük değerlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda kompozit, kompomer ve RMCIS materyallerinden (10x3mm) toplam 210 örnek hazırlanmıştır. Pediatrik zirkonyum kronlar ise prefabrike olarak hazır bir şekilde kullanılmıştır. Örneklerin başlangıç renk değerleri spektrofotometre ile yüzey pürüzlülük değerleri ise profilometre ile ölçülmüştür. Daha sonra örnekler distile su (kontrol grubu), kola, vişne suyu, çilekli süt, demir şurubu ve iki farklı renklendirici içeren analjezik süspansiyon solüsyonlarına daldırılmış; 1.,7. ve 28. günlerde renk ölçümleri tekrarlanmıştır. Yüzey pürüzlülüğü (Ra) ve renk değişim değerleri (ΔEab) arasındaki farklar, iki yönlü varyans analizi (ANOVA) testi kullanılarak değerlendirilmiştir(p<0.05).
BULGULAR: 28 günlük değerlendirme sonucunda RMCIS materyalinde kompozit ve kompomer materyallerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla renk değişimi gözlenirken (p<0,05), pediatrik prefabrik zirkonyum kron materyallerinin renk değişim değerlerinde önemli bir fark görülmemiştir (p>0,05). Yüzey pürüzlülük değerlerinin hem materyal, hem solüsyon hem de materyal-solüsyon faktörlerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilendiği görülmüştür (p<0,05). En yüksek yüzey pürüzlülük değerleri ise kompozit grubunda gözlenirken; bunu RMCIS ve kompomer materyalleri izlemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonucunda diyetle alınan içeceklerin türünün restoratif materyallerin renk stabilitesine ve yüzey pürüzlülüğüne etkili olduğu; meydana gelen değişimlerin de maruziyet sürelerinden etkilendiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Dişte Renk Reğişikliği, Kompomerler, Pedodonti, Spektrofotometri, Dental Estetik

Color Stabilities and Surface Roughnesses After Holding Assessment of Restorative Materials with Tooth Color in Different Beverages

Merve Abaklı İnci, Hazal Özer, Vasfiye Büşra Ercan
Konya Necmettin Erbakan University Faculty Of Dentistry Department Of Pediatric Dentistry

INTRODUCTION: The purpose of this study was to look at color change and surface roughness values of composite, compomer, resin modified glass ionomer cement (RMCIS), and pediatric prefabricated zirconium crown materials after they were stored in various solutions.
METHODS: Total of 210 samples were made from composite, compomer, and RMCIS materials for this study(10x3mm). Spectrophotometer was used to determine the initial color values of the samples, and profilometer was used to determine surface roughness values. Samples were then submerged in analgesic suspension solutions including distilled water(control group), cola, cherry juice, strawberry milk, iron syrup, two distinct colorants; On the 1st,7th,28th days, color measurements were taken once more. Using the two-way ANOVA analysis(p<0.05), differences in surface roughness(Ra) and color change values(ΔEab) were assessed.
RESULTS: As a result of the 28-day evaluation, color change values of RMCIS were the most significant(p<0,05), meanwhile prefabricated zirconium crowns weren't statistically significant(p>0.05). Surface roughness were significantly affected by the variables(p<0,05), Composite group had the greatest surface roughness values, followed by RMCIS and compomer material.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study found that type of beverage consumed with diet had an influence on color stability and surface roughness of the restorative materials; it was also discovered that exposure times affect the changes that occur.

Keywords: Tooth Discoloration, Compomers, Pediatric Dentistry, Spectrophotometry, Dental Esthetics

Merve Abaklı İnci, Hazal Özer, Vasfiye Büşra Ercan. Color Stabilities and Surface Roughnesses After Holding Assessment of Restorative Materials with Tooth Color in Different Beverages. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 93-99

Sorumlu Yazar: Merve Abaklı İnci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale