e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Orta Yaş ve Üstü Bireylerde Üçüncü Molar Dişlerin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(2): 97-102 | DOI: 10.5505/eudfd.2019.63308

Orta Yaş ve Üstü Bireylerde Üçüncü Molar Dişlerin Değerlendirilmesi

Hazal Karslıoğlu, Pınar Ayşe Sumer
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi Anabilimdalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, 50 yaş ve üstü bireylerde panoramik radyograflarda üçüncü molar diş prevelansının belirlenmesi ve bu dişlerle ilişkili patolojilerin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, 50 yaş ve üzeri 300 hastaya ait panoramik radyograflar değerlendirildi. Üçüncü molar diş prevelansı, gömüklük durumu ve pozisyonu, bu dişlerle ilgili durumlar ve patolojiler incelendi.
BULGULAR: Çalışmada değerlendirilen 300 hastada toplam 272 adet üçüncü molar diş olup; bunların 115 tanesi üst çenede, 157 tanesi ise alt çenede izlenmiştir. Üçüncü molar dişlerin %13.2’si gömülü olarak belirlenmiştir. 272 adet dişin %3.3’ünün hiçbir patoloji izlenmeyen sağlıklı diş olduğu gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri yaşlarda da ağızda üçüncü molar diş görülme olasılığının fazla olduğu; kist/tümör gibi ciddi patolojiler nadir olarak görülse de, çürük ile ilgili durumlar ve periodontal patolojilere sık rastlandığı görülmüştür.İleri yaşlarda gömülü ÜMD’lere erkeklerde kadınlara göre daha fazla rastlandığı tespit edilmiştir. İleri yaşlarda gömülü üçüncü molar dişlerin en sık vertikal pozisyonda olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: panoramik radyografi, patoloji, üçüncü molar

Evaluation of the Third Molars in Middle Aged and Older İndividuals

Hazal Karslıoğlu, Pınar Ayşe Sumer
Department Of Maxillofacial Radiology,samsun, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the prevalence of third molar teeth on panoramic radiographs in adults aged 50 and older individuals and to evaluate the pathologies associated with these teeth.
METHODS: In this study, 300 panoramic radiographs of 50 years and older patients were evaluated. Third molar tooth prevalence, impacted teeth and position, conditions and pathologies related to these teeth were examined.
RESULTS: There were 272 third molar teeth in 300 patients evaluated in the study; 115 of them were seen in the maxilla and 157 of them in the mandibula. 13.2% of 272 third molars were seen as impacted teeth. 3.3% of 272 teeth were observed to be healthy teeth without any pathology.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In middle aged and older individuals, the possibility of third molar tooth appearance is high in the mouth; severe pathologies such as cysts / tumors are seen rarely, but caries-related conditions and periodontal pathologies are common. It was found that the impacted third molar teeth in middle aged and older individuals were more common in males than females. The most common position of the impacted third molar teeth in middle-aged and older individuals was vertical.

Keywords: panoramic radiography, pathology, third molar

Hazal Karslıoğlu, Pınar Ayşe Sumer. Evaluation of the Third Molars in Middle Aged and Older İndividuals. EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(2): 97-102

Sorumlu Yazar: Hazal Karslıoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale