e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Aftöz Ülserli Bireylerin Serum Mannoz Bağlayıcı Lektin Düzeyleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 163-168

Aftöz Ülserli Bireylerin Serum Mannoz Bağlayıcı Lektin Düzeyleri

Özgün Özçaka1, Nurgün Bıçakçı1, Ayşe Nalbantsoy2, Timur Köse3
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
3Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

AMAÇ: Doğal bağışıklık sisteminde kilit rol oynayan C tipi serum lektini olan mannoz bağlayıcı lektinin (MBL) serum düzeyinin düşük olması enfeksiyon riskini artırırken, tekrarlayan enfeksiyonların görülmesine de neden olmaktadır. Bakteriyel ve enfeksiyöz ajanlara yüksek oranda bağlanan MBL, spesifik antikor cevaptan önce serumda bulunur. Bu çalışmada, periodontal olarak sağlıklı bireylerde rekürrent aftöz ülserler (RAÜ) ile serum MBL düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya periodontal olarak sağlıklı 17 aftöz ülserli ve 17 aftöz ülseri olmayan, toplam 34 gönüllü dâhil edildi. Çalışma grubunun %23,5’i ağır sigara içicisi (≥10 sigara/gün) ve %47’si kadın bireylerden oluştu. Bireylerin serum MBL düzeyleri ELISA yöntemiyle ölçüldü.
BULGULAR: Serum MBL düzeyi rekürrent aftöz ülserli bireylerde aftöz ülseri olmayan bireylere göre anlamlı seviyede yüksek bulundu (1,79 ± 0,88 ng/ml, 1,11 ± 0,91 ng/ml), (p<0,05). Ayrıca sigara içenlerin serum MBL düzeylerinde anlamlı bir artış bulunurken (p=0,24), bu bireylerde ülserasyon görülme oranındaki azalma da anlamlı bulundu (p=0,024). Bireylerin serum MBL düzeyleri ile yaş ve cinsiyet arasında ise bir ilişki bulunamadı (p>0,05).
SONUÇ: Bu çalışmanın bulguları, MBL’nin rekürrent aftöz ülserlerin patogenezinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mannoz bağlayıcı lektin, RAÜ, ELISA

Mannose-Binding Lectin Serum Levels in Aphthous Ulcers

Özgün Özçaka1, Nurgün Bıçakçı1, Ayşe Nalbantsoy2, Timur Köse3
1Ege University, School of Dentistry, Department Of Periodontology
2Ege University, School of Engineering, Division of Bioengineering
3Ege University, School of Medicine, Department of Biostatistics And Medical Informatics

OBJECTIVE: Mannose-binding lectin (MBL) is a C-type serum lectin that plays a key role in the innate immune response. Changes in MBL serum levels are related with recurrent infections. Before the development of a specific antibody response, MBL is already present in serum, and has a broad spectrum of binding to bacterial and infectious agents. The aim of the present study was to analyze the MBL serum levels in periodontally healthy subjects with recurrent aphthous ulcer (RAU).
METHODS: Thirty four periodontally healthy volunteers consisting of; 17 RAU patients and 17 subjects without RAU were included to the study. 23.5% of subjects were heavy smokers (≥10 cigarettes/day) and 47% of them being female. The serum levels of MBL were measured by ELISA.
RESULTS: The MBL serum levels were significantly higher in the RAU patients compared to the subjects without RAU (1.79 ± 0.88 ng/ml, 1.11 ± 0.91 ng/ml) (p<0.05). Also MBL serum levels were significantly increased in the smokers (p=0.24); there were significant decrease in the ratio of RAS occurrence in the smokers (p=0.024). There were no correlations between the MBL serum levels, age and sex (p>0.05).
CONCLUSION: Based on the findings of the present study, MBL could play some role in the pathogenesis of RAU.

Keywords: Mannose-Binding Lectin, RAU, ELISA

Özgün Özçaka, Nurgün Bıçakçı, Ayşe Nalbantsoy, Timur Köse. Mannose-Binding Lectin Serum Levels in Aphthous Ulcers. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 163-168

Sorumlu Yazar: Özgün Özçaka
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale