e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Önemi Konusundaki Farkındalıkları [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 219-226 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.67689

Diş Hekimliği Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Önemi Konusundaki Farkındalıkları

Sevgi Pekin1, İlknur Aydoğdu Karaaslan2, Nurcan Buduneli1
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Ağız sağlığı hizmeti sağlayıcıları ve hastaları arasındaki iyi iletişim, sağlanan tedavinin başarısında önemli bir rol oynar. Bu araştırmanın amacı, diş hekimliği öğrencilerinin iletişim becerilerinin önemi konusundaki farkındalıklarını ve bu becerilerini geliştirmek için eğitim alma isteklerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Öğrencilerin iletişim becerilerine yönelik farkındalıklarını ve iletişim becerilerini kazanma yaklaşımlarını değerlendirmek için hazırlanan ve 22 sorudan oluşan anket, 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerine online bağlantı gönderilerek ulaştırıldı. Bulgular Kruskal-Wallis testi, Wilcoxon testi ve Korelasyon analizi ile istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 491 öğrenciden 346'sı ankete katılırken, 301 öğrenci anketteki tüm soruları yanıtladı, böylece genel yanıt oranı %61,3’tü. Öğrencilerin çoğunluğu iletişim becerilerinin öneminin farkındaydı ve bu becerileri diş hekimliği eğitimleri sırasında kazanmaya istekliydi. Öğrencilerin cinsiyeti ve öğrenim dönemi, değerlendirilen yönlere yönelik tutumlarda farklılıklar gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diş hekimliği öğrencilerinin kariyerleri için iletişim becerilerinin öneminin farkında oldukları ve bu becerileri eğitimleri sırasında kazanmaya istekli oldukları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İletişim becerileri, farkındalık, diş hekimliği, öğrenci, anket

Dental Students’ Awareness of the Importance of Communication Skills

Sevgi Pekin1, İlknur Aydoğdu Karaaslan2, Nurcan Buduneli1
1Department of Periodontology, Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Journalism, Ege University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Good communication between oral health care providers and their patients plays an important role in the success of dental treatment provided. The aim of the present survey was to investigate the awareness of the dental students on the importance of communication skills and their willingness to be trained for improving their skills.
METHODS: A questionnaire including 22 questions to evaluate students' awareness of communication skills and their approach towards gaining communication skills was prepared and 3rd, 4th, and 5th year students were reached via sending an online link. The findings were evaluated statistically by Kruskal-Wallis test, Wilcoxon test and Correlation analysis.
RESULTS: While 346 of the 491 students participated the survey, 301 students answered all the questions of the questionnaire, thus the overall response rate was 61.3%. The majority of the students were aware of the importance of communication skills and willing to gain these skills during their dental education. Different genders and different classes exhibited differences in attitudes towards the evaluated aspects.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Overall, the students seem to be aware of the importance of the communication skills for their career and they are willing to gain these skills during their training in the dental school.

Keywords: Communication skills, awareness, dentistry, student, questionnaire

Sevgi Pekin, İlknur Aydoğdu Karaaslan, Nurcan Buduneli. Dental Students’ Awareness of the Importance of Communication Skills. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 219-226

Sorumlu Yazar: Sevgi Pekin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale