e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Nekrotik Persiste Süt Molar Dişte Rejeneratif Endodontik Tedavi: Bir Olgu Sunumu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 155-158 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.68542

Nekrotik Persiste Süt Molar Dişte Rejeneratif Endodontik Tedavi: Bir Olgu Sunumu

İzel Karadede1, Müge Erbay Mola2, Dilşah Çoğulu1
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir
2Serbest Diş Hekimi, Manisa

Giriş: Rejeneratif endodontik tedavi, nekrotik persiste süt dişlerinde geleneksel kanal tedavisine başarılı bir alternatiftir.
Olgu Sunumu: 12 yaşında erkek hastada mandibuler sağ ikinci premolar dişin konjenital eksikliği ve mandibuler sağ süt molar dişinde inatçı periapikal radyolüsensi ve mobilite saptandı. Hastaya iki seanslı rejeneratif endodontik tedavi protokolü uygulandı. Kanal giriş kavitesi açıldı ve 20 ml %1,5’lik NaOCl ve ardından serum fizyolojik ile irrige edildi. Ca(OH)2 uygulandı ve diş geçici olarak restore edildi. İki hafta sonra, serum fizyolojik solüsyonu ile Ca(OH)2 uzaklaştırıldı ve her kanal 20 ml %17’lik EDTA ile irrige edildi. Periapikal bölgeden kanama apeksin 1-2 mm ötesinde K-file eğe ile sağlandı. Mine sement birleşiminin yaklaşık 2 mm altında bir kan pıhtısı oluşumundan sonra kanal ağızları MTA ile kapatıldı. Dişler kompozit restorasyon ile restore edildi. 22 aylık klinik ve radyografik takip sonucunda periapikal lezyonda ve lamina durada iyileşme gözlendi. Diş asemptomatikti ve soğuk testine pozitif yanıt alındı.
Sonuç: Nekrotik persiste süt dişlerinde rejeneratif endodontik tedavi, geleneksel kök kanal tedavisine alternatif olarak düşünülebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nekroz, persiste süt dişi, rejenerasyon

Regenerative Endodontic Treatment of a Necrotic Persistent Primary Molar: A Case Report

İzel Karadede1, Müge Erbay Mola2, Dilşah Çoğulu1
1Department of Pediatric Dentistry, Ege University, School of Dentistry, İzmir
2Private Dentist, Manisa

Introduction: Regenerative endodontic treatment is a successful alternative to traditional root canal treatment in necrotic persistent primary teeth.
Case Description: Congenital missing of mandibular right second premolar tooth and periapical radiolucency and mobility in the persistent mandibular right primary molar were detected in a 12-year-old male patient. A two-visit regenerative endodontic treatment protocol was performed. Root canals were accessed and irrigated with 20 ml of 1.5% NaOCl followed by saline solution. Ca(OH)2 was applied and the cavity was temporarily sealed. Two weeks after, Ca(OH)2 was removed with the saline solution and each canal was irrigated with 20 ml of 17% EDTA. Bleeding from the periapical region was evoked with K-files 1-2 mm beyond the apex. After the formation of a blood clot approximately 2 mm below the cementoenamel junction, the canal orifices were sealed with MTA. The teeth were restored with composite restoration. Based on clinical and radiographic follow-up of 22 months, the healing of the periapical lesion and the lamina dura was observed. The tooth was asymptomatic and responded positively to the cold test.
Conclusion: It can be thought that regenerative endodontic treatment can be an alternative to traditional root canal treatment in persistent primary teeth with necrotic pulp.

Keywords: Necrosis, persistent primary molar, regeneration

İzel Karadede, Müge Erbay Mola, Dilşah Çoğulu. Regenerative Endodontic Treatment of a Necrotic Persistent Primary Molar: A Case Report. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 155-158

Sorumlu Yazar: Dilşah Çoğulu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale