e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Ozon tedavisinin gingivektomi operasyonları sonrası yara iyileşmesi üzerine etkileri: kontrollü klinik çalışma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(2): 133-140 | DOI: 10.5505/eudfd.2019.69926

Ozon tedavisinin gingivektomi operasyonları sonrası yara iyileşmesi üzerine etkileri: kontrollü klinik çalışma

Zekeriya Taşdemir1, Özge Köy1, Merve Nur Oskaybaş1, Damla Soydan2
1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Oral Radyoloji AD, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ozon tedavisinin, gingivektomi ve gingivoplasti ameliyatları sonrası yara iyileşmesi üzerindeki etkilerini ikincil yara iyileşmesi modelinde değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya sistemik olarak sağlıklı 23 kişi (12 kadın, 11 erkek) katılmıştır. Gingivektomi ve gingivoplasti işlemleri yapıldı. Bir kadranda ozon tedavisi yapıldı ve kontralateral taraf tüm hastalarda kontrol tarafı olarak kabul edildi. Postoperatif 3 gün sonra, bir plak boyama ajanı uygulandı ve standart fotoğraflar çekildi. Fotoğraflar dijital bir görüntü programında değerlendirildi ve yara alanları milimetre kare olarak ölçüldü. Ameliyat sonrası ağrı, görsel analog skala ile değerlendirildi. Hastalar ameliyat sonrası 3., 7. ve 14. günlerde çağrıldı.
BULGULAR: Test tarafları postoperatif 3., 7. ve 14. günlerde kontrol taraflarına göre daha düşük boyalı yüzey alanlar gösterdi. VAS ölçeği sonuçları gruplar arasında ağrı ve rahatsızlık açısından anlamlı farklılıklar göstermiştir. Hastalar postoperatif 3. günde anlamlı olarak daha az ağrı bildirdi, ancak postoperatif 7. ve 14. günlerde anlamlı bir fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sınırlılığı dahilinde ozon tedavisi, gingivektomi ve gingivoplasti ameliyatları sonrası yara iyileşme sürecini geliştirmiş ve postoperatif dönemdeki ağrıdaki azalmasını sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ozon, yara; gingivektomi

The effects of ozone therapy on wound healing after gingivectomy operations: a controlled clinical study

Zekeriya Taşdemir1, Özge Köy1, Merve Nur Oskaybaş1, Damla Soydan2
1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Oral Radyoloji AD, Kayseri

INTRODUCTION: Aim of the present study was to evaluate the effects of ozone therapy on wound healing after gingivectomy and gingivoplasty operations as a model of secondary intention wound healing.
METHODS: 23 systemically healthy individuals (12 female and 11 male) participated in this study. Gingivectomy and gingivoplasty procedures were performed. One quadrant received ozone treatment and the contralateral side was considered as control side in all patients. After postoperative 3 days, a plaque disclosing agent was applied and standardized photographs were taken. Photographs were evaluated in a digital image program and wound areas were measured as millimeter squares. Postoperative pain was evaluated via a visual analog scale. Patients were called at 3rd, 7th and 14th days after surgery.
RESULTS: Test sides showed significantly lower stained surface areas compared to the control sides on the postoperative 3rd, 7th and 14th days. VAS scale results showed significant differences between groups in terms of pain and discomfort. Patients reported significantly lower pain on the postoperative 3rd day, however, there were no significant differences in postoperative 7th and 14th days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limitation of the present study, ozone treatment improved the wound healing process after gingivectomy and gingivoplasty surgeries along with the decrease in postoperative pain.

Keywords: Ozone, wound; gingivectomy

Zekeriya Taşdemir, Özge Köy, Merve Nur Oskaybaş, Damla Soydan. The effects of ozone therapy on wound healing after gingivectomy operations: a controlled clinical study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(2): 133-140

Sorumlu Yazar: Zekeriya Taşdemir
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale