e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Dudak Damak Yarıklı Olgularda Sefalometrik Analiz Güvenilir mi? [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 27-37 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.71463

Dudak Damak Yarıklı Olgularda Sefalometrik Analiz Güvenilir mi?

Ege Doğan1, Hasan Çınarcık1, Servet Doğan2, Furkan Dindaroğlu2
1Private Clinic, İzmir, Turkey
2Ege University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, İzmir, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, tek taraflı dudak damak yarıklı hastalarda (TDDY) lateral sefalometrik radyografilerde yapılan sefalometrik ölçümlerin güvenilirliğini test etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, TDDY olan 15 erkek hastaya (ortalama yaş: 17.3 ± 5.2 yıl) ve 15 kadın hastaya (ortalama yaş: 16.8 ± 6.1) ait toplam 30 lateral sefalometrik görüntü üzerinde gerçekleştirildi. 9 farklı sefalometrik analiz yöntemi kullanılarak iskelet, yumuşak doku ve dental parametreler dahil toplam 94 parametre için ölçümler yapıldı. Ölçümler; Dolphin Imaging Yazılımı 11.7 kullanılarak 3 araştırmacı (2 deneyimsiz, 1 deneyimli) tarafından yapıldı. Gözlemci içi ve gözlemciler arası güvenilirliği değerlendirmek için paired samples t-test kullanıldı.
BULGULAR: İskelet ölçümlerinde, gözlemci içi güvenilirlik LAFH (ANS-Me) (mm), SNA (o) Witz (mm); U1-FH (o), nazal çıkıntı (mm) ölçümlerinde deneyimsiz araştırmacılar (H1-H2) (E1-E2) ve deneyimli araştırmacı (S1-S2) arasında yüksek bulunmuştur. Deneyimli ve deneyimsiz araştırıcılar arasındaki güven aralığı değerlerinde artış yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sefalometrik analiz, dudak damak yarıklı hastalarda tanı ve tedavi planlamasında çok önemlidir. Yarık bölgesinde bulunan Na, A, ANS, Subnazal ve U1 noktalarının işaretlenmesine özellikle dikkat edilmelidir. Sefalometrik ölçümlerde güvenilirlik limitleri özellikle dudak ve damak yarıklı bireylerde rehber oluşturmaktadır ve klinisyenler açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sefalometrik analiz. Dudak ve damak yarıkları. Güvenilirlik.

Is Cephalometric Analysis Reliable in Cases with Cleft Lip and Palate?

Ege Doğan1, Hasan Çınarcık1, Servet Doğan2, Furkan Dindaroğlu2
1Private Clinic, İzmir, Turkey
2Ege University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to test the reliability of the cephalometric measurements made on lateral cephalometric radiographs in unilateral cleft lip and palate patients (UCLP).
METHODS: The study was carried out on a total of 30 lateral cephalometric images belonging to 15 male patients (mean age: 17.3 ± 5.2 years) and 15 female patients (mean age: 16.8 ± 6.1) who had unilateral complete cleft lip and palate (UCCLP). By utilizing 9 different methods of cephalometric analysis, measurements were made for 94 parameters including skeletal, soft tissue and dental parameters. The measurements were made by 3 researchers (2 inexperienced, 1 experienced) on a computer program; Dolphin Imaging Software 11.7. Paired samples t-test was used to assess intra-observer and inter- observer reliability.
RESULTS: In the skeletal measurements, the intra-observer reliability was high in the LAFH (ANS-Me) (mm), in SNA(o); Witz (mm); U1-FH (o), Nasal Prominence (mm) measurements among the inexperienced researchers (H1-H2) (E1-E2) and the experienced researcher (S1-S2). The increase in the confidence interval values between two researchers (one experienced, one inexperienced) was high.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cephalometric analysis is very important in diagnosis and treatment planning in patients with CLP. Particular attention should be paid to marking Na, A, ANS, Subnasal and U1 points which are located in the cleft areas. Reliability limits are especially important in cephalometric measurements on individuals with cleft lip and palate in terms of guiding clinicians.

Keywords: Cephalometric analysis. Cleft lip and palate. Reliability.

Ege Doğan, Hasan Çınarcık, Servet Doğan, Furkan Dindaroğlu. Is Cephalometric Analysis Reliable in Cases with Cleft Lip and Palate?. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 27-37

Sorumlu Yazar: Ege Doğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale