e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Görüntü Netleştirme İşlemlerinin Düşük Kontrastlı Detayların Seçilebilirliği Üzerindeki Etkisi: İki Farklı Monitörün Karşılaştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(1): 33-41

Görüntü Netleştirme İşlemlerinin Düşük Kontrastlı Detayların Seçilebilirliği Üzerindeki Etkisi: İki Farklı Monitörün Karşılaştırılması

Esin Alpöz, Elif Soğur, Bedriye Güniz Baksı
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji AD, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı farklı ışın süreleri kullanılarak elde edilen görüntülerde farklı netleştirme işlemlerinin düşük kontrastta detayların saptanabilirliği üzerindeki etkisini CRT ve LCD monitörlerde karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Farklı boyutlarda ve derinliklerde daireler içeren alüminyum bir penetrometrenin fosfor plakları üzerine koyularak 0,05 ila 3,2 sn arasında değişen dokuz farklı ışınlama süresinde ışınlanması ile dijital görüntüler elde edildi. Elde edilen görüntülere renk kodlama, kontrast/parlaklık, histogram eşitleme ve negatif kodlama gibi görüntü netleştirme işlemleri uygulandı. Her monitörün farklı netleştirme işlemindeki algılama eğrileri çizildi. Algılama eğrilerinin ve gözlemciler tarafından saptanan daire sayılarının karşılaştırılmasında ANOVA testi kullanıldı (p=0,05). Gruplar arasındaki fark Bonferroni/Dunn testi ile belirlendi (p=0,05).
BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen tüm netleştirme algoritmaları ile saptanabilen detay sayıları karşılaştırıldığında, CRT ve LCD monitörler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Tüm görüntü netleştirme algoritmaları için oluşturulan eğrilerin farklı monitörler için aynı olduğu gözlendi. Histogram eşitleme algoritması tüm ışınlama düzeylerinde en yüksek sayıda detayın seçilmesine neden oldu (p>0,05).
SONUÇ: Monitörler algılama açısından değerlendirildiğinde çalışmada değerlendirilen tüm görüntü netleştirme algoritmalarında LCD monitörün CRT monitörlere eşdeğerde başarı gösterdiği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Monitör, algılama, netleştirme algoritması, dijital radyografi

The Effect of Enhancement Algorithms on the Detectability of Low Contrast Details: Comparison of Two Different Monitors

Esin Alpöz, Elif Soğur, Bedriye Güniz Baksı
Ege University, School of Dentistry, Deparment of Oral Diagnosis and Radiology, Izmir

OBJECTIVE: To compare liquid crystal display (LCD) monitor with cathode ray tube (CRT) monitor for the detectability of low-contrast details before and after application of various processing algorithms.
METHODS: Digital radiographs of an aluminum test object containing holes with sizes ranging from 0.5 mm to 1.5 mm were exposed at 9 time settings ranging from 0.05 to 3.2 sec using storage phosphor plates. Images were enhanced and displayed in color-coded, contrast and brightness enhanced, histogram equalized and negative modes. Eight observers evaluated all images on CRT and LCD screens. The object detail with the lowest perceptible contrast was recorded for each observer and each monitor type. Modified perceptibility curves (PCs) were plotted according to the mean observer data. Repeated-measures ANOVA was used to compare the PCs and the perceptible number of details in original and enhanced images for each exposure (p=0.05). Bonferroni/Dunn test was used to identify statistical differences among the groups (p=0.05).
RESULTS: No significant difference was found among CRT and LCD monitors regarding the perception of details for all exposures and processing algorithms (p>0.05). The PCs for all processing algorithms were basically the same for two monitors (p>0.05). Histogram equalization showed the maximum number of perceptible details in the lowest optimal exposure time and in the widest exposure range (p>0.05).
CONCLUSION: From the perceptual point of view, performance of LCD monitor was found to be equivalent to CRT monitor for all the processing algorithms studying the recognition of low contrast details.

Keywords: Display monitor, perceptibility, enhancement, digital radiography

Esin Alpöz, Elif Soğur, Bedriye Güniz Baksı. The Effect of Enhancement Algorithms on the Detectability of Low Contrast Details: Comparison of Two Different Monitors. EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(1): 33-41

Sorumlu Yazar: Esin Alpöz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale