e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
İrreversibl Pulpitis Tanısı Konmuş İmmatür Daimi Dişte Tam Pulpotomi ve Apeksogenezis: Olgu Sunumu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 159-162 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.77044

İrreversibl Pulpitis Tanısı Konmuş İmmatür Daimi Dişte Tam Pulpotomi ve Apeksogenezis: Olgu Sunumu

Ilgın Akçay, Kübra Karakaya
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İzmir

Bu olgu raporunun amacı, geri dönüşümsüz pulpitis belirti ve semptomları gösteren genç daimi azı dişinde tam pulpotominin bir yıl sonundaki başarısını tanımlamaktır. Tedavi öncesi yapılan klinik değerlendirmede, sol mandibular daimi ikinci molar dişte derin bir çürük lezyonu saptandı. Hasta, kendiliğinden başlayan ani, keskin bir ağrının, sıcakta ve soğukta şiddetlendiğini bildirdi. Dişten elektrik vitalite testine pozitif cevap alındı ve soğuk testi yapıldığında ağrının devam ettiği gözlendi. Radyolojik muayenede dişin apeksinin kapanmadığı ve kuronda derin bir çürük lezyonu olduğu gözlendi. Klinik ve radyolojik değerlendirme sonunda, geri dönüşümsüz pulpitis tanısı kondu. Çürüğün uzaklaştırılması sırasında pulpa perfore oldu. Koronal pulpa dokusu kanal ağızları seviyesinde ampute edildi. Kanama steril serum fizyolojik solüsyonu emdirilmiş pamuk pelet kullanılarak altı dakika içinde durduruldu. MTA ile kalan pulpa dokusu örtülendikten sonra, diş kompozit rezin ile restore edildi. Pulpotomi yapılmış molar diş, on iki aylık takip sonunda, asemptomatik ve klinik olarak fonksiyonda idi. Ayrıca, radyografik kontrolde, köklerin etrafındaki periodontal dokuların sağlıklı olduğu ve kök gelişiminin tamamlandığı gözlendi. Geri dönüşümsüz pulpitis tanısı konmuş, kök gelişimi tamamlanmamış genç, daimi dişlerde tam pulpotomi, kanal tedavisine kıyasla daha az invaziv bir tedavi seçeneği olabilir.

Anahtar Kelimeler: Vital pulpa tedavisi, Tam pulpotomi, Mineral dioksit agregat, İrreversibl pulpitis, Apeksogenezis

Complete Pulpotomy and Apexogenesis in Immature Permanent Tooth Diagnosed as Irreversible Pulpitis: A Case Report

Ilgın Akçay, Kübra Karakaya
Ege University School Of Dentistry, Department Of Endodontics, Izmir

The goal of this report was to describe the one-year success of complete pulpotomy in a young permanent molar with signs and symptoms of irreversible pulpitis. The left mandibular permanent second molar had a significant carious lesion, according to the preoperative clinical assessment. The patient described sudden, sharp pain that got worse in the heat and cold. The tooth responded to the electric pulp test and continued pain when cold test was performed. A deep carious lesion was visible on the periapical radiograph. Clinical and radiological evaluation revealed symptoms of irreversible pulpitis. Pulp exposure happened during caries removal, and coronal pulp tissue was amputated to the level of the canal orifices. The bleeding was stopped within six minutes with sterile saline-moistened gauze. Following the application of MTA as a pulp dressing, the tooth was restored with composite resin. The pulpotomized molar tooth was clinically functioning and symptom-free throughout a twelve-month follow-up period. Additionally, radiographic analysis showed that the periodontal ligaments around the roots were healthy and the roots had fully developed. For young, underdeveloped permanent teeth with irreversible pulpitis, complete pulpotomy may be a less intrusive option to root canal therapy.

Keywords: Vital pulp therapy, Complete pulpotomy, Mineral trioxide aggregate, Irreversible pulpitis, Apexogenesis

Ilgın Akçay, Kübra Karakaya. Complete Pulpotomy and Apexogenesis in Immature Permanent Tooth Diagnosed as Irreversible Pulpitis: A Case Report. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 159-162

Sorumlu Yazar: Ilgın Akçay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale