e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Farklı Formlarda Zirkonyum Oksit Nanopartikülleri İlave Edilmesinin ve Yaşlandırmanın Otopolimerizan Akrilik Rezinlerin Renk Stabilitesi, Su Emilimi ve Çözünürlüğüne Etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(1): 19-28 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.79663

Farklı Formlarda Zirkonyum Oksit Nanopartikülleri İlave Edilmesinin ve Yaşlandırmanın Otopolimerizan Akrilik Rezinlerin Renk Stabilitesi, Su Emilimi ve Çözünürlüğüne Etkisi

Zeynep Şahin1, Gülfem Ergün2, Ayşe Seda Ataol3
1Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Ankara
3Zoom Dental Klinik, Çankaya, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, farklı formlarda (kübik ve tetragonal) zirkonyum oksit nanopartikül (nano-ZrO2) ilave edilmiş protez kaide materyallerinin ısıl çevrim sonrası renk stabilitesinin, su emiliminin ve çözünürlüğünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İki farklı formdaki nano-ZrO2, silan bağlama ajanı ile modifiye edildikten sonra ağırlıkça %1 oranında PMMA tozuna ilave edildi. Kimyasal olarak polimerize olan akrilik kaide materyali [Meliodent (Grup M), Paladent (Grup P)] ile hazırlanan test örnekleri üç alt gruba ayrıldı (%1 kübik nano-ZrO2, %1 tetragonal nano-ZrO2 ve nano-ZrO2 ilave edilmemiş). Her bir alt gruptan 10 adet olmak üzere toplam 240 örnek hazırlandı. Test örneklerinin yarısı kontrol grubu olarak distile suda bekletildi. Diğer yarısına ise, ısıl çevrim uygulandı. Renk ölçümleri için spektrofotometre, su emilimi ve çözünürlüğü için desikatör cihazı kullanılarak veriler elde edildi. Tüm test örneklerinin verileri istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Kübik ve tetragonal nano-ZrO2 ilave edilmiş Grup M’de, distile suda bekletilen test örnekleri ısıl çevrim uygulanmış test örnekleri ile karşılaştırıldığında, renk değişimi daha yüksek bulunmuştur (p <0,05). Kübik nano-ZrO2 ilave edilmiş Grup P su emilimi ve çözünürlüğü verileri, Grup M’den istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek değerler vermiştir (p<0,05). Tetragonal nano-ZrO2 ilave edilmiş her iki test gruplarında ise, ısıl çevrim uygulaması sonrasında su emilimi ve çözünürlüğü değerleri artmıştır (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kübik ve tetragonal nano-ZrO2 ilave edilmiş her iki test grubu da klinik olarak kabul edilemez renk değişimi göstermiştir (ΔE> 3.7). Su emilimi ve çözünürlüğü sonuçlarına göre, tetragonal nano-ZrO2 ilavesinin doldurucu olarak kaide materyallerinde kullanımı önerilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: nano-ZrO2, renk stabilitesi, su emilimi, protez kaidesi, ısıl çevrim

Effect of Adding Different Forms of Zirconium Oxide Nanoparticles and Aging on Colour Stability, Water Sorption, and Solubility of Autopolymerizing Acrylic Resins

Zeynep Şahin1, Gülfem Ergün2, Ayşe Seda Ataol3
1Department of Prosthodontics, Lokman Hekim University, Ankara, Turkey
2Department of Prosthodontics, Gazi University, Ankara, Turkey
3Zoom Dental Clinic, Cankaya, Ankara

INTRODUCTION: In this study was aimed to evaluate the color stability, water sorption and solubility of denture base materials added with different forms (cubic and tetragonal) zirconium oxide nanoparticles (nano-ZrO2) after thermocycling.
METHODS: After two different forms of nano-ZrO2 were modified with silane coupling agent, they were added to PMMA powder by 1 % in weight. Test specimens prepared with chemically polymerized acrylic resins [Meliodent (Group M), Paladent (Group P)] were divided into three subgroups (1% cubic nano-ZrO2, 1% tetragonal nano-ZrO2 and without nano-ZrO2). A total of 240 specimens, including 10 from each subgroup, were prepared. Half of the test specimens were stored in distilled water as control group. While the other half, the thermal cycle was applied. The data were obtained using spectrophotometer for color measurements and desiccator device for water sorption and solubility. The data of all test specimens were evaluated statistically.
RESULTS: In cubic and tetragonal nano-ZrO2 added Groups M, the color change of test specimens stored in distilled water was found to be higher when compared with those of the thermocycling (p<0.05). The water sorption and solubility results of the cubic nano-ZrO2 added Group P gave statistically significantly higher values than the Group M (p<0,05). In both tetragonal nano-ZrO2 added test groups, water sorption and solubility values increased after thermocycling (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both cubic and tetragonal nanoparticles added test groups displayed clinically unacceptable color change (ΔE> 3.7). Based on the results of water sorption and solubility, the addition of the tetragonal nano-ZrO2 may be recommended for use in base materials as a filler.

Keywords: nano-ZrO2, color stability, water sorption, denture base, thermocycling

Zeynep Şahin, Gülfem Ergün, Ayşe Seda Ataol. Effect of Adding Different Forms of Zirconium Oxide Nanoparticles and Aging on Colour Stability, Water Sorption, and Solubility of Autopolymerizing Acrylic Resins. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(1): 19-28

Sorumlu Yazar: Zeynep Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale