e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Farklı kalınlıktaki yeni nesil yüksek translusent monolitik zirkonyanın renk özelliklerinin UV yaşlandırma işlemi ile birlikte değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 39-45 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.86648

Farklı kalınlıktaki yeni nesil yüksek translusent monolitik zirkonyanın renk özelliklerinin UV yaşlandırma işlemi ile birlikte değerlendirilmesi

Sedanur Turgut
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı farklı kalınlıklardaki yeni nesil yüksek translusent özellikteki monolitik zirkonya (MZ) renginin UV yaşlandırma öncesi ve sonrası in-vitro olarak değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 5Y-TZP yapısındaki MZ bloklardan (IPS E.max ZirCAD, Ivoclar, Almanya) farklı 4 kalınlıkta (0.5 mm, 1.0 mm, 1.5 mm ve 2 mm) toplam 40 adet örnekler hazırlandı (n=10). Örneklerin renk değerleri (L*, a*, b*) UV yaşlandırma öncesi ve sonrası kolorimetre (ShadeEye NCC, Shofu, Japan) ile belirlendi. Elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey HSD post-hoc testi ve Paired Sample T-Test ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı (p<0.05).
BULGULAR: Zirkonyum kalınlıkları L*, a*, b* değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar oluşturdu (p<0.05). En yüksek ortalama L*, b* ve en düşük a*değeri 0.5 mm. kalınlıktaki grupta gözlemlenirken; en düşük L*, b* ve en yüksek a* değeri 2 mm kalınlıkta gözlemlendi. 1 mm. ve 1.5 mm. kalınlıktaki örneklerin a* değeri hariç (p=0.786); tüm gruplarda L*, a*, b* değerleri arasında anlamlı farklılıklar bulundu (p<0.05). Yaşlandırma işlemi tüm gruplarda L* değerinde azalmaya; a* ve b* değerinde ise artışa neden oldu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüksek translusent monolitik zirkonyumların optik özellikleri kalınlığa bağlı olarak değişebilmektedir. Kalınlık arttıkça parlaklık azalmakta ve örnekler daha kırmızı ve mavi olmaktadır. Yaşlandırma işlemi ise örneklerin parlaklığını azaltıp, daha sarı ve kırmızı olmalarına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Zirkonya, monolitik, translusent, renk, UV yaşlandırma

Evaluation of color properties of newly generation high translucent monolithic zirconia in different thickness with UV aging process

Sedanur Turgut
Karadeniz Technical University, Faculty Of Dentistry, Prosthetic Department, Trabzon

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the color of newly generation high translucent monolithic zirconia samples prepared in different thicknesses before and after UV aging in vitro.
METHODS: A total of 40 monolithic zirconia specimens were prepared using MZ blocks (IPS E.max ZirCAD, Ivoclar Vivadent, Germany) of 5Y-TZP structure, with 4 different thicknesses (0.5 mm, 1.0 mm, 1.5 mm and 2 mm) (n=10). Color values of the samples (L*,a*,b*) were determined before and after UV aging by colorimeter (ShadeEye NCC, Shofu, Japan). The data were statistically compared with one-way-ANOVA, Tukey HSD post-hoc test and Paired Sample T- Test (p<0.05).
RESULTS: Zirconium thicknesses caused statistically significant differences in L*, a*, b* values (p <0.05). While the highest mean L*, b* and lowest a* values were observed in the 0.5 mm thick group; the lowest L*, b* and the highest a* values were observed in 2 mm thickness. Excluding the a* value of samples with 1 mm and 1.5 mm thicknesses (p=0.786); significant differences were found between L*, a*, b* values in all groups (p<0.05). Aging process caused decreasing of L* value and increasing of a* and b* values in all groups (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Optical properties of high translucent monolithic zirconia may vary depending on thickness. As the thickness increases, the brightness decreases and the samples become more red and blue. Aging process reduces the brightness of the samples and causes them to become more yellow and red.

Keywords: Zirconia, monolithic, translucent, color, UV aging

Sedanur Turgut. Evaluation of color properties of newly generation high translucent monolithic zirconia in different thickness with UV aging process. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 39-45

Sorumlu Yazar: Sedanur Turgut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale