e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Beyazlatıcı Diş Macunlarının Sitotoksisitesinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(1): 47-52 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.87004

Beyazlatıcı Diş Macunlarının Sitotoksisitesinin Değerlendirilmesi

Türkay Kölüş1, Ayşe Canan Tutku Celik2, Hayriye Esra Ülker3
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı, Konya
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Beyazlatıcı etki gösteren diş macunlarının kullanımları içinde bulunduğumuz dönemde sürekli artma eğilimdedir. Bu diş macunlarının beyazlatıcı etken maddelerine bağlı olarak toksik etkileri normal diş macunlarına göre yüksek olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı piyasada bulunan beyazlatıcı etki gösteren farklı dört diş macunun sitotoksisitesini XTT yöntemi ile L929 hücreleri üzerinde in vitro olarak değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada test edilecek olan beyazlatıcı etki gösteren Signal Expert Protection Beyazlık (Unilever, Londra, İngiltere), Signal White Now (Unilever, Londra, İngiltere), Colgate Optic White Parıldayan Beyazlık (Colgate-Palmolive, New York, ABD) ve Sensodyne Truewhite (GlaxoSmithKline, Londra, İngiltere) diş macunlarının muhtelif konsantrasyonları hazırlandı. Hazırlanan konsantrasyonlar 96 kuyucuklu hücre kültür kabı içerisindeki L929 hücre kültürlerine 200 μl eklendi ve hüre kültür kapları 24 saat inkübatörde bekletildi. XTT [2,3-Bis(2-metoksi-4-nitro-5-sulfofenil)-2H-tetrazolyum] testi ile L929 hücrelerinin canlılık oranları belirlendi. Shapiro-Wilk tek yönlü varyans ve Tukey testleri ile istatistiksel analiz yapıldı.
BULGULAR: İstatistiksel inceleme sonucunda Sensodyne Truewhite’ın 1/8 konsantasyonu hariç tüm diş macunlarının tüm konsantrasyonları sitotoksik bulunmuştur. Diş macunlarının sitotoksisite sıralaması Sensodyne Truewhite<Colgate Optic White Parıldayan Beyazlık<Signal White Now<Signal Expert Protection şeklindedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Test edilen tüm beyazlatıcı diş macunlarında sitotoksik etki görülmüştür. Kullanımlarında dikkatli olunması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: beyazlatıcı diş macunları, sitotoksisite, XTT, SLS

Evaluation of Cytotoxicity of Toothpastes with Whitening Effect

Türkay Kölüş1, Ayşe Canan Tutku Celik2, Hayriye Esra Ülker3
1Karamanoğlu Mehmetbey University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Dentistry Department of Tooth Diseases and Treatment, Konya, Turkey
2Yeni Yüzyıl University Faculty of Dentistry Department of Restorative Treatment, İstanbul, Turkey
3Selçuk University Faculty of Dentistry Department of Restorative Treatment, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The use of whitening toothpastes is constantly increasing in the current period. Due to the whitening active ingredients of these toothpastes, their toxic effects may be higher than normal toothpastes. The aim of this study is to evaluate the cytotoxicity of four different whitening toothpastes on L929 cells by XTT method in vitro.
METHODS: Various concentrations were prepared from whitening toothpastes to tested in study; Signal Expert Protection Beyazlık (Unilever, London, England), Signal White Now (Unilever, London, England), Colgate Optic White Parıldayan Beyazlık (Colgate-Palmolive, New York, USA) and Sensodyne Truewhite (GlaxoSmithKline, London, England). 200 μl of prepared concentration was added to L929 cell cultures in 96-well plates and the well plates were kept in an incubator for 24 hours. Viability of L929 cells were determined by XTT [2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-Sulfophenyl)-2H-tetrazolium] test. Shapiro-Wilk, one-way ANOVA and Tukey test performed for statistical analysis.
RESULTS: All concentrations of all toothpastes were found to be cytotoxic except for 1/8 concentration of Sensodyne Truewhite. If we need to list the toxicity of tested toothpastes, it can be said that Sensodyne Truewhite<Colgate Optic White Parıldayan Beyazlık<Signal White Now <Signal Expert Protection Beyazlık.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cytotoxic effects were seen at all tested whitening toothpaste. It is recommended to be careful in their use.

Keywords: whitening toothpastes, cytotoxicity, XTT, SLS

Türkay Kölüş, Ayşe Canan Tutku Celik, Hayriye Esra Ülker. Evaluation of Cytotoxicity of Toothpastes with Whitening Effect. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(1): 47-52

Sorumlu Yazar: Türkay Kölüş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale