e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde Diş Travması ve Avülsiyon Yönetimi Bilgisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(1): 39-45 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.87894

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde Diş Travması ve Avülsiyon Yönetimi Bilgisi

Seçil Çalışkan1, Ebru Delikan2, Sena Ayyıldız1, Ebru Şenyiğit3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı
2Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı
3Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Diş travması, prognozu geçen zamana bağlı olarak değişen önemli ve yaygın bir ağız sağlığı sorunudur. Bu çalışma, farklı fakültelerdeki üniversite son sınıf öğrencilerinin diş travması ve avülsiyon yönetimi konusundaki bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada örneklem büyüklüğü, G * Power yazılımı kullanılarak belirlendi. Üniversite son sınıf öğrencilerine e-posta veya sosyal medya aracılığıyla 21 maddelik bir anket gönderildi. Bilgi düzeyini değerlendirmek için standart bir puanlama yöntemi kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, ki kare ve Kruskal-Wallis testleri kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya üç yüz otuz yedi son sınıf öğrencisi (106 diş hekimliği, 122 tıp ve 109 eğitim) dahil edildi. Yanıt oranı % 76 idi. Katılımcıların çoğu diş yaralanmalarının acil bir durum oluşturduğunu belirtmiştir (% 93,2). Medyan bilgi puanları açısından değerlendirildiğinde, dört gruptaki öğrenciler diş hekimliği> tıp> eğitim olarak sıralanmıştır. Avulsiyon vakalarında süt dişleri daimi dişlere göre daha yüksek oranda doğru olarak tanımlanmıştı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genel olarak, üniversite son sınıf öğrencilerinin avülsiyonla ilgili acil durumlara ilişkin bilgileri istenen düzeyde değildir. Lisans müfredatındaki travma yönetimi farkındalığının acil olarak geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Avülsiyon, Bilgi, Diş travması, Son Sınıf Üniversite Öğrencisi

Knowledge of Dental Trauma and Avulsion Management among Senior Year University Students

Seçil Çalışkan1, Ebru Delikan2, Sena Ayyıldız1, Ebru Şenyiğit3
1Eskişehir Osmangazi University, Dentistry Faculty, Department of Pediatric Dentistry
2Nuh Naci Yazgan University, Dentistry Faculty, Department of Pediatric Dentistry
3Erciyes University, Dentistry Faculty, Department of Pediatric Dentistry

INTRODUCTION: Dental trauma is an important and common oral health problem, the prognosis of which varies, depending on the time elapsing. This study was carried out to evaluate levels of knowledge of dental trauma and avulsion management among senior students in different faculties.
METHODS: The sample size was determined using G*Power software. A 21-item questionnaire was sent to senior students via e-mail or social media. A standardized scoring method was used to assess the knowledge level. Descriptive statistics, and the chi square and Kruskal–Wallis tests were used for data evaluation.
RESULTS: Three hundred thirty seven senior university students (106 dentistry, 122 medicine and 109 education) were enrolled in the study. The response rate was 76%. Most of the participants stated that dental injuries constitute an emergency condition (93.2%). In terms of median knowledge scores, the university students in the four groups were ranked as dentistry> medicine> education. The primary tooth was identified at a higher rate than the permanent tooth in cases of avulsion.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In general, senior university students’ knowledge concerning avulsion emergencies is not at the desired level. Awareness of trauma management in the undergraduate curriculum needs to be improved as a matter of urgency.

Keywords: Avulsion, Dental trauma, Knowledge, Senior University Student

Seçil Çalışkan, Ebru Delikan, Sena Ayyıldız, Ebru Şenyiğit. Knowledge of Dental Trauma and Avulsion Management among Senior Year University Students. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(1): 39-45

Sorumlu Yazar: Seçil Çalışkan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale