e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Sağlıklı ve İdiyopatik Skolyozlu Adolesanlarda Seçilmiş Boyun ve Çiğneme Kaslarında Basınç Ağrı Eşiği Değerlerinin ve Alt Çene Hareket Limitlerinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(3): 184-191 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.06078

Sağlıklı ve İdiyopatik Skolyozlu Adolesanlarda Seçilmiş Boyun ve Çiğneme Kaslarında Basınç Ağrı Eşiği Değerlerinin ve Alt Çene Hareket Limitlerinin Değerlendirilmesi

Merve Benli, Bilge Gokcen-rohlig, Turgut Akgül2, Gülümser Evlioğlu
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, temporomandibuler eklem(TME) ve boyun bölgesi yapılarında meydana gelen değişiklikler açısından idiyopatik skolyozlu (İS) ve sağlıklı adolesanları karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğine gelen ve idiopatik skolyoz tanısı konan 51 adet hasta (24 erkek,27 kız; ortalama yaş: 13,5± 2,1 yıl) ile normal kemik gelişimi değerlendirilmesi için takibe gelen 50 adet sağlıklı bireyde (23 erkek,27 kız; ortalama yaş: 14,5± 2,3 yıl) gerçekleştirilmiştir. Grupların değerlendirmesinde Temporomandibuler Düzensizlikler için Teşhis Kriterleri: Değerlendirme Araçları (TMD/TK) kullanılmıştır. Boyun yapıları, masseter ve temporalis kaslarının basınç ağrı eşiği değerleri (BAE), algometre aracılığıyla ölçülmüştür. Elde edilen veriler, Mann Whitney-U, Wilcoxon ve Ki-Kare testleri aracılığıyla istatistiksel olarak değerlendirilmişlerdir.
BULGULAR: TMD/TK formundan elde edilen verilere göre, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösteren parametreler şunlardır(p≤0,001): TMD varlığı, temporal baş ağrısı, orta hat sapması, sağ ve sol lateral hareketler. BAE değerlerinin, kontrol grubunda çalışma grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür(p<0,001). Gruplarda saptanan ağrı ile ilişkili TMD türü kas ağrısı olup, çalışma grubunda (%68,6) kontrol grubuna (%22) göre istatistiksel olarak daha yüksek oranda görüldüğü belirlenmiştir(p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın kısıtlılıkları dahilinde, İS teşhisi konan adolesanlarda sağlıklı bireylere göre, TMD varlığının daha yüksek ve boyun bölgesi kas yapılarının ağrıya daha yatkın olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Temporomandibuler eklem düzensizlikleri, skolyoz, kas ağrısı, ağrı eşiği.

Evaluation Of Pressure Pain Thresholds And Limits Of Mandibular Movements In Selected Neck And Masticatory Muscles In Healthy And Idiopathic Scoliotic Adolescents

Merve Benli, Bilge Gokcen-rohlig, Turgut Akgül2, Gülümser Evlioğlu
Department of Prosthodontics,Faculty of Dentistry, Istanbul University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim was to compare adolescents with idiopathic scoliosis and healthy controls in terms of changes in temporomandibular joint(TMJ) and neck structures.
METHODS: The study was performed with 51 patients (24 male, 27 female, mean age: 13.5 ± 2.1 years) with idiopathic scoliosis and 50 healthy subjects (23 males, 27 females, mean age: 14.5 ± 2.3 years). For evaluation, Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders: Clinical Protocol and Assessment Instruments (DC/TMD) form was used. The pressure pain threshold (PPT) values of selected structures were measured using a hand-held pressure algometer. Data was statistically evaluated with Mann Whitney-U, Wilcoxon and Chi-Square tests.
RESULTS: Following parameters showed statistically significant difference between groups (p≤0.001): presence of TMD, temporal headache, midline deviation, right and left lateral movements. PPT values resulted higher values in the control group compared with the study group (p<0.001). The type of pain-related TMD identified in the subjects was myalgia, and the ratio of myalgia resulted statistically significantly (p<0.001) higher in the study group (68.6%) than in the control group (22%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It can be concluded from the study that adolescents with IS appear to have a higher prevalence of TMD, and selected neck muscles are more susceptible to pain than healthy subjects.

Keywords: Temporomandibular joint disorders, scoliosis, myalgia, pain threshold.

Merve Benli, Bilge Gokcen-rohlig, Turgut Akgül, Gülümser Evlioğlu. Evaluation Of Pressure Pain Thresholds And Limits Of Mandibular Movements In Selected Neck And Masticatory Muscles In Healthy And Idiopathic Scoliotic Adolescents. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(3): 184-191

Sorumlu Yazar: Merve Benli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale