e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Kalsiyum Hidroksit-İyodoformla Yapılan Alt Çene Süt Molar Kanal Tedavilerinin Başarısı: Retrospektif Radyolojik İnceleme [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(1): 11-18 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.99267

Kalsiyum Hidroksit-İyodoformla Yapılan Alt Çene Süt Molar Kanal Tedavilerinin Başarısı: Retrospektif Radyolojik İnceleme

Sibel Acar Ezberci1, Esra Özgöçmen2
1İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir
2Serbest Çocuk Diş Hekimi, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Süt dişi kanal tedavisi çürük ya da travma nedeniyle gelişen irreversible pulpitis ya da nekroz varlığında süt dişini daimi diş sürünceye kadar sağlıklı olarak fonksiyonda tutmak için uygulanmaktadır. Süt dişi kanal tedavisinde kullanılan çok çeşitli kanal dolgu materyalleri bulunmaktadır. Günümüzde en çok kalsiyum hidroksit içerikli kanal dolgu materyalleri tercih edilmektedir. Kalsiyum hidroksit ve iyodoform içeren kanal dolgu materyaliyle alt çene süt molar dişlere yapılmış kanal tedavilerinin radyografik başarısının retrospektif olarak değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.04.2016-01.06.2019 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 3-10 yaş aralığındaki hastalara ait süt dişi kanal tedavisi uygulanmış en az 3 aylık takibi olan 232 alt çene süt molar diş çalışmaya dahil edilmiştir. Başlangıç, bitiş ve takip röntgenleri lezyon ve patolojik rezorpsiyonlara göre başarılı ve başarısız olarak değerlendirilmiştir. Veriler %95 güven aralığında, anlamlılık derecesi 0,05 olmak üzere Mann-Whitney U, ki kare, Pearson korelasyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: İncelenen radyografilerde başarı yüzdesi %75 olarak tespit edilmiştir. Takip sürecinde dişlerin %12,1’inde iç rezorpsiyon, %33,2’sinde dış rezorpsiyon gelişimi gözlenmiştir. Takiplerde dişlere çekim endikasyonu konması, lezyon oluşumu, iç ve dış rezorpsiyon gelişimi ile kanalların dolum niceliği arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatürdeki pek çok çalışma gibi çalışmamızın sonuçları süt dişlerine uygulanan kanal tedavilerinin yüksek başarı oranına sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalsiyum hidroksit, süt dişi, kanal tedavisi

Retrospective Evaluation of the Success of Calcium Hydroxide-Iodoform-Containing Canal Paste in Primary Teeth

Sibel Acar Ezberci1, Esra Özgöçmen2
1İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir
2Serbest Çocuk Diş Hekimi, Bursa

INTRODUCTION: Pulpectomy can keep primary teeth healthy and functional until the permanent tooth eruption when the pulp is affected irreversibly/necrosed due to caries/trauma. There is a wide variety of paste materials used in pulpectomy. Currently, the most preferred material is calcium-hydroxide pastes. The aim of this study is to evaluate the radiographic success of root-canal treatments performed on mandibular-primary molar teeth using calcium-hydroxide-iodoform containing paste retrospectively.
METHODS: 232 mandibular primary molar teeth with root-canal treatment in 3-10 year-old patients who applied to our clinic between 01.04.2016-01.06.2019 were included in the study. Initial, final, follow-up X-rays were evaluated as successful/unsuccessful according to lesion and pathological resorptions. Data were analyzed by Mann-Whitney U test, Chi-square and Pearson’s correlation tests with %95 confidence and p value was 0,05.
RESULTS: The success rate according to the radiographs was 75%. During the follow-up period, it was observed that 12,1% of the teeth had internal resorption and 33,2% had external resorption. There was no significant correlation between the indication of tooth extraction, lesion, internal and external resorption formation, and the amount of filling of the canals.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In accordance with the literature, the results of our study showed that root canal treatments in primary teeth have a high success rate.

Keywords: Calcium hydroxide, Primary teeth, Pulpectomy

Sibel Acar Ezberci, Esra Özgöçmen. Retrospective Evaluation of the Success of Calcium Hydroxide-Iodoform-Containing Canal Paste in Primary Teeth. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(1): 11-18

Sorumlu Yazar: Sibel Acar Ezberci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale