e-ISSN 1302-7476
Diyabetli Ratlarda Glikokonjugatların Gingival Hücrelerdeki Ekspresyonu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(1): 26-30 | DOI: 10.5505/eudfd.2014.14622

Diyabetli Ratlarda Glikokonjugatların Gingival Hücrelerdeki Ekspresyonu

Sabri Fatih Kurşunlu1, Ayşegül Bildik2, Veli Özgen Öztürk1
1Adnan Menderes Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın

AMAÇ: : Diyabetes Mellitus periodontal sağlığı olumsuz yönde etkilerken, periodontal enfeksiyonların da glisemik kontrolü olumsuz etkilediği bilinmektedir. Enfeksiyonların şekillenmesinde bakteriyel karbonhidrat rezidüleri ile organlardaki karbonhidratlara spesifik proteinlerin (lektinler) etkileşimleri esansiyeldir. Dolayısıyla, bakterilerin dişeti dokusundaki migrasyonunda ve dokuya tutunmasında glikokonjugatların rolü çok önem taşımaktadır.
Bu çalışmada deneysel diyabet oluşturulmuş ratların dişeti dokusundaki hücrelerin hücre yüzeyindeki ve ekstrasellüler matriksdeki galaktoz, laktoz, N-asetil galaktozamin ve N-asetilglikozamin ünitelerinin ekpresyon ve lokalizasyonlarındaki değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER: 10’ar adet sıçan test ve kontrol grubunu oluşturmuştur. Sıçanlarda diyabet oluşturmak için; 0,01 M sodyum sitrat tamponu içinde streptozotosin 50mg/kg intraperitonal olarak tek doz enjekte edildi. Kontrol grubu hayvanlara deney grubuna benzer şekilde aynı oranda 0.01 M sodyum sitrat tamponu intraperitonal olarak uygulandı. Ötenazi uygulanan ratların dişetlerinden. 6 µm inceliğindeki kriostat kesitler alındı. Dokular, glikoz (ECL, ECA, WGA), Galaktoz (EEL, GSL I, BSL I), Laktoz (RCA I, RCA120) ile biotinlenmiş olan lektinler ile inkübe edildi, lektinlerin bağlantı yerleri DAB (3'-3'-Diaminobenzidin) renk substratı ile görünür hale getirildi. Reaksiyonların değerlendirilmesi ışık mikroskobunda gerçekleştirildi.
BULGULAR: Araştırma sonunda, dişeti dokusunda bulunan glukoz ve laktoz ünitelerine spesifik lektinlerle bağlanmanın kontrol grubunda, deneme grubuna göre daha şiddetli olduğu görülmüştür.
SONUÇ: Diyabetli ratların dişeti dokusundaki bu değişimlerin hangi mekanizma ile meydana geldiği ve dişeti hastalıklarının patogenezinde nasıl bir etkisinin bulunduğunu ortaya koymak için ileri çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler: Diyabet, lektin, glikoprotein, glikokonjugat, dişeti bağ doku

Expression of Glicoconjugats in the Gingiva Cells of the Experimentally Diabetic Rats

Sabri Fatih Kurşunlu1, Ayşegül Bildik2, Veli Özgen Öztürk1
1Adnan Mnederes University, Dentistry Faculty, Department Of Periodontology, Aydın, Turkey
2Adnan Mnederes University, Veterinary Faculty, Department Of Biochemistry, Aydın, Turkey

OBJECTIVE: Diabetes negatively affects periodontal health, it is known that periodontal infections negatively affect the glycemic control.. Interactions of bacterial carbonhydrate residues and specific protiens for carbonhydrates (lectins) in the organs are essential fort he formation of the infections. Therefore, glycoconjugates are very important for the migration of bacteries to the gingiva cause saprodontia and adhesion to tissues. In this study, we aimed to assess the alternations of galactose, lactose, N- acetyl galactoseamine and N- acetyl glucoseamine which are located in the cell surface and extracellulary matrix of gingiva cells belong to the rats experimentally diabetes caused.
METHODS: In this study constituted each test and control groups of 10 rats, To create diabetes in rats, 0.01 M sodium citrate buffer in a single dose of streptozotocin 50mg/kg was injected intraperitoneally. Similar to the control group animals, the experimental group was administered intraperitoneally at the same rate of 0.01 M sodium citrate buffer. Euthanasia of rats with the gums. Kriostat-thin sections were obtained 6 microM. Tissues, glucose (ECL, ECA, WGA), galactose (EEL, GSL I, BSL I) and lactose (RCA I, RCA120) with the lectins were incubated with biotinylated, lectins, joints DAB (3'-3'-diaminobenzidine) was visualized by color substrate. Evaluation of reactions carried out under the light microscope.
RESULTS: Research at the end of the gingival tissue in the glucose, lactose, and mannose units fukoz lektinlerle specific binding in the control group, more severe than in the experiment; sialic acid units to connect the trial group were more intense.
CONCLUSION: The mechanism by which these changes in gingival tissue of rats with diabetes to occur, and how the impact on the pathogenesis of gum disease that is thought to be necessary to establish the new work is done.

Keywords: Diabetes Mellitus, lectin, glycoprotein, glicoconjugat, gingiva

Sabri Fatih Kurşunlu, Ayşegül Bildik, Veli Özgen Öztürk. Expression of Glicoconjugats in the Gingiva Cells of the Experimentally Diabetic Rats. EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(1): 26-30

Sorumlu Yazar: Sabri Fatih Kurşunlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale