e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Hyflex EDM ve WaveOne Gold Döner Sistem Eğelerinin Ani Apikal Kurvatürde Kırılma Dirençlerinin Karşılaştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 167-172 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.24471

Hyflex EDM ve WaveOne Gold Döner Sistem Eğelerinin Ani Apikal Kurvatürde Kırılma Dirençlerinin Karşılaştırılması

Cangül Keskin, Ugur İnan, Hande Akgün
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Hyflex EDM ve WaveOne Gold döner sistem eğelerin döngüsel yorgunluğa bağlı kırılma dirençlerinin simule ani apikal kurvatürde karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 10 adet Hyflex EDM OneFile (25/0408) ve 10 adet WaveOne Gold Primary (25/07) eğe kullanıldı. Eğeler kurvatür açısı 90°, kurvatür yarıçapı 2 mm olan yapay kanallarda test edildi. Tüm eğeler önerilen hız ve tork değerlerinde 37°C sıcaklıkta kırılıncaya kadar kullanıldı. Kırılma zamanı 1/100 s dijital kronometre yardımıyla ölçüldü. Veriler kaydedildi ve %5’lik anlamlılık eşiği ile bağımsız örneklem t-testi kullanılarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Kırılıncaya kadar geçen ortalama süre WaveOne Gold grubu için 98.40 ± 19.93 ve Hyflex EDM grubu için ise 183.50 ± 35.33 saniye olarak bulundu. Hyflex EDM OneFile eğeler, WaveOne Gold Primary eğelere göre daha uzun sürede kırıldı ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elektrik boşaltımı ile işleme yöntemi ile üretilen Hyflex EDM NiTi eğeleri, WaveOne Gold eğelerine göre döngüsel yorgunluğa karşı daha dirençli bulundu.

Anahtar Kelimeler: Sıcaklık, Resiprokasyon, Devamlı Rotasyon, Döngüsel Yorgunluk

Comparison of the Fracture Resistance of Hyflex EDM and WaveOne Gold Rotary System Instruments in Abrupt Apical Curvature

Cangül Keskin, Ugur İnan, Hande Akgün
Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Ondokuz Mayis University

INTRODUCTION: This study aimed to compare the cyclic fatigue resistance of Hyflex EDM and WaveOne Gold rotary instruments in simulated abrupt apical curvature at body temperature.
METHODS: A total of 10 Hyflex EDM OneFile (25/04-08) and 10 WaveOne Gold Primary (25/07) instruments free of visible defects were selected after inspection. Instruments were tested in an artificial canal having an angle of curvature of 90° and a radius of curvature of 2 mm. The instruments were rotated at speed and torque values recommended by manufacturers at 37°C until fracture occurred. Time required for fracture (TF) was recorded with a 1/100 s digital chronometer. The TF and fractured fragment length data were statistically analyzed using t-test with significance threshold of 5%.
RESULTS: The mean TF value was 98.40 ± 19.93 seconds for WaveOne Gold group and 183.50 ± 35.33 seconds for Hyflex EDM group. Hyflex EDM OneFile instruments fractured in a longer time period than WaveOne Gold instruments and the difference between them was statistically significant (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hyflex EDM OneFile instruments, which are produced with electric discharge machining, were found to be more resistant to cyclic fatigue than WaveOne Gold instruments.

Keywords: Temperature, reciprocation, continuous Rotation, cyclic Fatigue

Cangül Keskin, Ugur İnan, Hande Akgün. Comparison of the Fracture Resistance of Hyflex EDM and WaveOne Gold Rotary System Instruments in Abrupt Apical Curvature. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 167-172

Sorumlu Yazar: Cangül Keskin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale