e-ISSN 1302-7476
Ortodontik Tedavide Hasta Farkındalığı: Anket Çalışması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 237-245 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.05657

Ortodontik Tedavide Hasta Farkındalığı: Anket Çalışması

Ege Doğan, Simge Yazgan, Fidan İz
Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Izmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Ortodontik tedavi görmek amacıyla kliniğe yönlendirilmiş hastaların, ortodontik tedavi hakkındaki bilgilerinin ve kendi düzensizlikleri hakkındaki farkındalıklarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaşları 15-33 arasında değişen, gönüllülük esası ile ankete katılma isteği bulunan 101 kişiye 21 soruluk anket uygulanmıştır. Sorular; hastaların genel ortodontik bilgilerini, sahip oldukları düzensizlikleri hakkındaki farkındalıklarını ve tedaviden beklentileriyle ilgili konularını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Verilerin tanımlayıcı istatistikleri frekans, yüzde değerleri olarak verilmiştir. Kategorik değişkenler arası ilişkiler, Pearson Ki-kare testi ile incelenmiştir.
BULGULAR: Hastaların %91,1’i; ortodontik tedavinin dişlerin güzel görünmesi, çenelerin ve dişlerin ideal fonksiyonlarında olması ve yüz görünümünün iyileştirilmesi için yapıldığının farkında olduğu saptanmıştır. Hastaların %63,4’ünün erken süt dişi kaybının ortodontik problemlere neden olabileceğini düşünmekte olduğu bulunmuştur. Çenelerinin birbirlerine göre konumları hakkında fikri olmayan hastalar ile çapraşıklığın çürük insidansını arttırabileceğine katılmayan hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Ailesinde çapraşıklık olduğunu fark edenlerin, ortodonti kliniğine daha önce de başvurduğu görülmektedir (p=0,026).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların ortodonti kliniğine başvurmalarının kendi farkındalıkları sebebiyle olmasından çok, diş hekimleri yönlendirmesi ile olduğu göze çarpmıştır. Hastaların, tedavi isteklerinin ve kliniğe başvuru sebeplerinin çoğunluğunu dişlerinin ve gülümsemelerinin kötü gözükmesinin oluşturduğu ve tedaviden beklentilerinin ise gülümseme estetiğinin arttırılması olduğu belirlenmiştir. Ortodontik tedavinin estetik kazanımının, hastaların özgüven duygusunun arttırılmasında önemli bir yere sahip olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ortodontik Tedavi, Ortodontik Farkındalık, Ortodontik Bilgi, Anke

Patient Awareness in Orthodontic Treatment: A Questionnaire Study

Ege Doğan, Simge Yazgan, Fidan İz
Ege University, Dentistry Faculty, Department of Orthodontics

INTRODUCTION: Evaluate the knowledge about orthodontic treatment, awareness of their own irregularities of patients referred to clinic for purpose of receiving orthodontic treatment.
METHODS: 21 question survey was administered to 101 individuals aged between 15-33. Questions cover participants' general orthodontic knowledge, awareness of existing irregularities, expectations from treatment. Descriptive statistics of the data were given as frequencies and percentages. Relationships between categorical variables were examined using the Pearson Chi-squared test.
RESULTS: 91.1%of patients were found to be aware that orthodontic treatment is performed for improvement of dental aesthetics, functioning, enhancement of facial appearance. 63.4% of patients believed early primary tooth loss could lead to orthodontic problems. Statistically significant differences were found between patients who didn’t have idea about positions of their jaws and those who didn’t agree that misalignment could increase incidence of cavities (p<0.05). It was observed that those who noticed misalignment in their family had previously visited orthodontic clinic (p=0.026).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients' visits to orthodontic clinic were more often due to dentist referrals rather than their own awareness. The majority of patients' treatment desires and reasons for clinic visits were related to concerns about appearance of teeth and smiles, their treatment expectations mainly revolved around improving smile aesthetics.The study determined that aesthetic gain from orthodontic treatment significantly contributes to enhancing patients' self-confidence.

Keywords: Orthodontic Treatment, Orthodontic Awareness, Orthodontic Information, Questionnaire

Ege Doğan, Simge Yazgan, Fidan İz. Patient Awareness in Orthodontic Treatment: A Questionnaire Study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 237-245

Sorumlu Yazar: Ege Doğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale