e-ISSN 1302-7476
Bir Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Hastalarda Panoramik Radyografi Bulgularının Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 201-206 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.13008

Bir Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Hastalarda Panoramik Radyografi Bulgularının Değerlendirilmesi

Mahmut Sumer1, Ayşe Pınar Sumer2, Anar Abilov3, Günay Güray2, Fatma Zehra Liman4, Soner Cankaya5
1Özel Klinik, Profesör, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Samsun
2Ondokuz Mayıs Universitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Samsun
3Özel Klinik, PhD, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Azerbaycan
4Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, PhD, Samsun
5Ondokuz Mayıs Universitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, diş hekimliği fakültesine başvuran 65 yaş ve üstü hastalarda panoramik radyograflarda görülebilecek pozitif bulguların sıklığının ve lokasyonunun değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, bir yıllık süreçte kliniğimize başvuran 65-96 yaşları arasında 1462 hastaya ait panoramik radyograf değerlendirildi. Radyografik incelemede; gömülü dişler, gömülü kalmış kemik içi kökler, dişlerle ilişkili radyolusensiler, lokalize sklerotik kemik formasyonu ile ilişkili radyopasiteler, yumuşak doku kalsifikasyonları ve ossifikasyonları, dental anomaliler, çene patolojileri ve yapılan dental implant uygulamaları değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam 1462 hastanın 239’unda 307 adet gömülü kemik içi kök bulunmuştur ve bunların %41.4’ü maksiller molar dişlere aittir. 111 hastada ise 103 tanesi üçüncü molar diş olmak üzere toplam 140 gömülü diş tespit edilmiştir. 239 hastada unilateral/bilateral styloid ligament ossifikasyonu, 168 hastada ise unilateral/bilateral karotit arter kalsifikasyoınu gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Radyografta izlenen pozitif bulgular nedeniyle özellikle yaşlı hastalarda klinik muayenenin yanı sıra radyolojik inceleme ile de değerlendirme yapılmalıdır. Pozitif bulgu oranının bilinmesi, diş hekimlerinin uygun tedavi planı yapmaları ve komplikasyonlardan kaçınmaları açısından yardımcıdır.

Anahtar Kelimeler: Geriatri, yaşlı hasta, panoramik radyograf

Panoramic Radiographic Examination of Patients Aged 65 Years and Above Attending To A Dentistry Faculty

Mahmut Sumer1, Ayşe Pınar Sumer2, Anar Abilov3, Günay Güray2, Fatma Zehra Liman4, Soner Cankaya5
1Private clinic, Professor, Maxillofacial Surgery, Samsun
2Ondokuz Mayıs University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, Samsun
3Private clinic, PhD, Maxillofacial Surgery, Azerbaijan
4Dentomaxillofacial Radiology, PhD, Samsun
5Ondokuz Mayis University, Yaşar Doğu Faculty of Sport Sciences, Department of Sports Management, Samsun

INTRODUCTION: The aim of this study was to assess the frequency and location of significant radiographic findings in patients aged 65 years and above attending to a dentistry faculty.
METHODS: Panoramic radiographs from 1462 patients admitted within a one year period between the ages of 65-96 were included in the study (761 male, 701 female). The radiographs were evaluated for the following radiographic findings: impacted teeth, intrabony root remains, radiolucencies associated with teeth, radiopacities associated with localized sclerotic bone formation, soft tissue calcifications and ossifications, dental anomalies, bone pathologies and dental implants.
RESULTS: 239 of the 1462 patients had 307 intrabony root remains, 41.4% percent of these were maxillary molar teeth. 140 impacted teeth were found in 111 patients, 103 of which were third molars. 239 patients had unilateral or bilateral ossification of the stylohyoid ligament, and 168 patients had unilateral or bilateral calcifications related to the carotid artery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study suggest that the use of radiographic examination in addition to clinical examination is necessary especially in elderly patients because of the considerable percentage of positive findings. The knowledge of the prevalence of such positive findings aids dental practitioners for a proper treatment plan and helps in avoiding complications.

Keywords: Geriatry, elderly patient, panoramic radiography

Mahmut Sumer, Ayşe Pınar Sumer, Anar Abilov, Günay Güray, Fatma Zehra Liman, Soner Cankaya. Panoramic Radiographic Examination of Patients Aged 65 Years and Above Attending To A Dentistry Faculty. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 201-206

Sorumlu Yazar: Ayşe Pınar Sumer, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale