e-ISSN 1302-7476
Cam İyonomer Simana Komşu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karşılaştırma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 53-58

Cam İyonomer Simana Komşu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karşılaştırma

Hüseyin Tezel1, Tijen Demirci1, Timur Köse2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi, İzmir
2Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir

Amaç: Bu in vitro çalışmanın amacı, cam iyonomer simana komşu minenin, demineralizasyondan ne ölçüde etkilendiğini saptamaktır.
Yöntem: Restoratif materyal olarak Ketac-Silver, Chelon-Fil ve Durafil ile çalışıldı. Restorasyonsuz minede oluşturulan demineralizasyon alanları kontrol bölgeleri olarak alındı. Demineralizasyon içın kalsiyum ve fosfat içeren pH 4'de sodyum asetatla tamponlanmışa setik asits olüsyonu kullanıldı.Materyallerin etkileri mikrosertlik ölçümleri yardımıyla karşılaştırıldı.
Bulgular: Ketac-Silver'ln restorasyona komşu minede çürük benzeri lezyonları önlemede en iyi restoratif materyal olduğu gözlendi, bunu sırasıyla Chelon-Fil ve Durafi izledi. Bununla birlikte, her üç restorasyona komşu minede, kontrol bölgesine oranla daha yüksek mikrosertlik değerleri elde edildi.
Sonuç: Florun demineralizasyonu azaltma ve remineralizasyona katkı açısından önemli bir element olduğu ortadadır. Ancak, bunun yanı sıra materyallerden salınan diğer elementlerin de bu süreçte etkisi olabilir.

Anahtar Kelimeler: mine, cam iyonomer siman, rezin kompozit, mikrosertlik, demineralizasyon

The Resistance of Enamel Adjacent to Glass lonomer to Demineralization: An in vitro Investigation

Hüseyin Tezel1, Tijen Demirci1, Timur Köse2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi, İzmir
2Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir

Objectives: The purpose of this in vitro study was to determine the resistance of enamel adjacent to glass ionomer cements to demineralization.
Methods: Ketac-Silver, Chelon-Fil and Durafil were used as restorative materials. Demineralization areas formed in enamel without restoration were taken as control sites. Acetic acid solution buffered with sodium acetate involved calcium and phosphate at pH 4 was used for demineralization. The effects of these materials were compared by microhardness profiles.
Results: The results indicated that Ketac-Silver, to a certain extent, was the best material for inhibition of caries-like lesions adjacent to restoration in enamel, followed by Chelon-Fil and Durafil, respectively. However, enamel adjacent to all of these materials gave higher hardness values than control sites.
Conclusions: It is clear that flour is an important element for reducing demineralization and increasing remineralization. However, addition to flour, the other elements released from the materials may also be effective in the process.

Keywords: enamel, glass ionomer cement, resin composite, microhardness, demineralization

Hüseyin Tezel, Tijen Demirci, Timur Köse. The Resistance of Enamel Adjacent to Glass lonomer to Demineralization: An in vitro Investigation. EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 53-58

Sorumlu Yazar: Tijen Demirci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale