e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 22 (1)
Cilt: 22  Sayı: 1 - 2001
DERLEME
1.
Dişetinin Ekstraselüler Matriksi
Extracellular Matrix of Gingiva
Nurcan Buduneli
Sayfalar 1 - 12

2.
Diş çürüğü ve genetik
Dental caries and genetics
Ferit Özata, Ayşegül Demirbaş Kaya
Sayfalar 13 - 21

ARAŞTIRMA
3.
Setrimit İçeren Klorheksidin Glukonat ve Sodyum Hipokloritin Kanal Temizleyici Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Comparative Investigation of Root Canal Cleansing Activity of Chlorhexidine Gluconate with Cetrimide and Sodium Hypochlorite
Murat Türkün, Bilge Hakan Şen, Özge Gülmez
Sayfalar 23 - 28

4.
Kronyomandibular Düzensizliklerin Tedavisinde Düşük Enerjili Lazerin Etkinliğinin araştırılması
Investigation of the Efficacy of Low Level Laser Therapy in the Treatment of Craniomandibular Disorders
Bülent Gökçe, Ahmet Saraçoğlu, Birgül Özpınar
Sayfalar 29 - 35

5.
Ksilitol ve Sakarozun Karyojenik Etkilerinin Swiss Albino Cinsi Sıçanlarda Bakteriyolojik Olarak İncelenmesi
Bacteriological lnvestigation of Cariogenic Effects of Xylitol and Sucrose in Swiss Albino Rats
Fahinur Ertuğrul, Rengin Eltem, Bora Altınel Ataman
Sayfalar 37 - 42

6.
Bruksizm Tedavisinde Amitriptilinin Etkinliği
The Efficacy of Amitriptyline in the Treatment of Bruxism
Ahmet Saraçoğlu, Baybars Veznedaroğlu, Cenk Cura, Fisun Akdeniz
Sayfalar 43 - 48

7.
Tek Köklü Dişlerde Periodontal Kemik Kaybı Dağılımının Belirlenmesi: Radyolojik Değerlendirme
Determination of Periodontal Bone Loss in Single Rooted Teeth: A Radiographic Evaluation
Korkud Demirel
Sayfalar 49 - 52

8.
Cam İyonomer Simana Komşu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karşılaştırma
The Resistance of Enamel Adjacent to Glass lonomer to Demineralization: An in vitro Investigation
Hüseyin Tezel, Tijen Demirci, Timur Köse
Sayfalar 53 - 58

9.
Periodontoloji Kliniğine Başvuran Hastalarda Sistemik Hastalıkların Görülme Sıklıkları
Frequency of Medical Conditions of Patients in Periodontology Clinic
Gülnur Emingil
Sayfalar 59 - 62

10.
Farklı Yüzey Aktif Maddelerin Mumun Islanabilirliği Üzerine Etkisi
The Effect of Different Surfactants on Wettability of Wax
Ahmet Saraçoğlu, Cenk Cura, Gökhan Yılmaz
Sayfalar 63 - 66

11.
Çürük Tespit Boyalarının Güvenirliliği
Reliability of Caries Detector Dyes
Tijen Demirci, Ayşegül Demirbaş Kaya, Murat Türkün
Sayfalar 67 - 72

12.
Bruksizmin Tedavisinde Stabilizasyon Splintinin Başarısının Kas Aktivitesi Asimetri İndeksi İle Değerlendirilmesi
Assessment of the Efficacy of Stabilisation Splint in the Treatment of Bruxism by Asymmetry Index of Muscle Activity
Ahmet Saraçoğlu, Murat Pehlivan, Birgül Özpınar, Gürbüz Çelebi
Sayfalar 73 - 78

OLGU SUNUMU
13.
Localized Aggressive Periodontitis in a Patient with Type I Diabetes Mellitus A Case Report
Tip I Diyabetli Lokalize Agresif Peridontitis Olgu Raporu
Gülnur Emingil, Şükran Darcan, Gül Atilla, Güzide Aksu
Sayfalar 79 - 84

14.
Çocukluk ve Gençlik Dönemindeki Hipodonti ve Hipoplazi Olgularına Protetik Yaklaşımlar
Prosthetic Considerations in Cases of Hypodontia and Hypoplasia in Children and Adolescents
Cenk Cura, Ece Koparal
Sayfalar 85 - 89

LookUs & Online Makale