e-ISSN 1302-7476
Türkiye’deki Diş Hekimlerinin Vital Pulpa Tedavilerine Bakış Açısı [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 227-236 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.75428

Türkiye’deki Diş Hekimlerinin Vital Pulpa Tedavilerine Bakış Açısı

Kübra Karakaya, Ilgın Akcay
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de aktif olarak çalışmakta olan diş hekimlerinin vital pulpal tedavilere (VPT) bakış açılarını ve tedavi yöntemleri hakkındaki bilgilerini öğrenmek, uygulamada neleri göz önünde bulundurduklarını, VPT uygulanma oranını, bu tedaviler hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olup olmadığını belirlemek ve değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Anket çalışmasının bağlantısı e-posta yolu ile TDB veri tabanında kayıtlı diş hekimlerine gönderildi. 300 diş hekimi çalışmaya dahil edildi.
Anket 4-bölüm, 26-sorudan oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcılardan demografik verileri ile ilgili 7, diğer bölümlerde VPT ile ilgili 19 soru sorulmaktadır.
“Google dokümanlar” üzerinden toplanan veriler IBM-SPSS-25.00 paket programı kullanılarak analiz edildi ve gruplar arası değişkenleri belirlemek için kikare/fisher exact testi kullanıldı. P = 0.05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Katılımcıların %65’i pratisyen, %35’i uzman/doktora yapmış diş-hekimlerinden oluşmaktadır. Verilen yanıtlara göre hekimlerin %87,3 vital tedavi yaptığını belirtmiştir. En çok kullanılan materyallerin MTA (%38,5) ve kalsiyum-hidroksit (%39,3) olduğu görülmüştür. En çok tercih edilen daimi dolgu türü kaide üzerine kompozit restorasyon (%74,4) olmuştur. İrreversible pulpitis gibi durumlarda kullanıcıların %53,3’ü vital tedaviye şans vereceğini söylemiştir. VPT başarılı bulanların oranı ise %79,7’dir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hekimlerin çoğunluğunun VPT yaptığı ve bu tedaviye olumlu baktığı görülmüştür. Tercih ve uygulama bakımından, özel muayenehane ve üniversitede çalışan hekimler ile, kamuda çalışan hekimler arasında farklılıklar olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Vital pulpa tedavisi, amputasyon, irreversibl pulpitis, anket çalışması

Perspective of Dentists in Turkey on Vital Pulp Treatments

Kübra Karakaya, Ilgın Akcay
Ege University School of Dentistry, Department of Endodontics, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: To learn the perspectives of dentists working in Turkey on vital-pulpal-treatments (VPT) and knowledge about treatment-methods, to evaluate what they consider in practice, the rate of application of VPT, and whether more information is needed.
METHODS: Dentists listed in the TDB-database received an-email with a link to the survey. The survey involved 300-dentists. 26-questions are divided into four-sections of the survey. Seven demographic-related questions are posed to participants in the first-section, 19-questions about VPT in the following-sections. The IBM-SPSS-25.00-package-program was used to analyze the "Google-documents" data, and the chi-square/fisher exact test was utilized to identify the differences between groups. It was agreed that P=0.05.
RESULTS: 65% of the participants were general-practitioners, 35% were specialists. According to the answers given, 87.3% of the dentists stated that they had performed VPT. The most preferred materials were MTA (38.5%) and calcium-hydroxide (39.3%). As permanent-filling choice was the composite-restoration (74.4%). In cases such as irreversible-pulpitis, 53.3% of participants said they would give VPT a chance. The rate of who find VPT successful was 79.7%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The majority of dentists perform VPT and view treatment positively. There are differences between dentists working in private-practices and universities and dentists working in the public-sector in terms of preference & practice.

Keywords: Vital pulp treatment, amputation, irreversible pulpitis, survey study

Kübra Karakaya, Ilgın Akcay. Perspective of Dentists in Turkey on Vital Pulp Treatments. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 227-236

Sorumlu Yazar: Ilgın Akcay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale