e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Yüzey Örtücü ile Kaplanmış Kompomer ve Cam İyonomer Simanın Mikrosertlik Değerlerinin İncelenmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(1): 69-83 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.02411

Yüzey Örtücü ile Kaplanmış Kompomer ve Cam İyonomer Simanın Mikrosertlik Değerlerinin İncelenmesi

İlhan Uzel, Fahinur Ertuğrul
Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Restoratif materyallerin, fiziksel, mekanik, estetik ve kimyasal yapı bakımından diş dokusu ile benzerlik göstermesi, diş dokusuna yüksek uyum sağlaması ve uzun süre ağızda kalması istenilen en önemli özelliklerdir. Çalışmamızın amacı, yüzey örtücü uygulanan yüksek viskoziteli cam iyonomer siman ve kompomer restoratif materyallerin mikrosertlik değerleri arasındaki farkları incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda kapsül formda yüksek viskoziteli cam iyonomer siman (Fuji IX GP Extra, GC, Belçika), kompomer (Dyract Extra, Dentsply, Almanya) ve iki farklı yüzey örtücü (Fuji G-Coat Plus, Fuji Varnish, GC, Belçika) kullanıldı. Vickers mikrosertlik testi 1. hafta, 1. ay ve 3. ay olmak üzere üç farklı zaman diliminde gerçekleştirildi. İstatiksel analiz olarak ANOVA, Tukey, Dunnett T3 ve Bonferroni testi uygulandı (p=0,05).
BULGULAR: Mikrosertlik testinde, tüm cam iyonomer siman gruplarının mikrosertliği 1. hafta ile 1. ay arasında anlamlı düzeyde artış gösterdi (p<0,05). Kompomer gruplarının mikrosertliği zamanla azaldı ancak anlamlı fark bulunamadı. 1. hafta ve 1. ay sonunda gerçekleştirilen mikrosertlik testlerinde, cam iyonomer simanlara yüzey örtücü uygulanmasının, materyalin mikrosertlik değerlerine anlamlı katkısı olduğu görülürken (p<0,05), 3. ay sonunda yüzey örtücü uygulanmasının cam iyonomer simanların mikrosertlik değerlerinde anlamlı fark yaratmadığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda, nano dolduruculu yüzey örtücü uygulanan yüksek viskoziteli cam iyonomer siman ve kompomer mikrosertlik değerlerinin çocuk diş hekimliği kliniklerinde başarılı restorasyonlar için uygun olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kompozit Rezin, Bulk Fill, Mikrosertlik, Yüzey sertliği

Evaluation of the Microhardness Values of Surface-Coated Compomer and Glass-Ionomer Cement

İlhan Uzel, Fahinur Ertuğrul
Department of Paediatric Dentistry, Ege University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Physical, esthetic, mechanical characteristics and chemical similarity, high compatibility with the dental hard tissues and long-lasting survival in the oral cavity are the requested characteristics of restorative materials. The aim of this was to evaluate the microhardness of surface coated high viscosity glass ionomer and compomer.
METHODS: In our study encapsulated high viscosity glass ionomer (Fuji IX GP Extra, GC, Belgium), compomer (Dyract Extra, Dentsply, Germany) and two surface coats(Fuji Varnish/ G-Coat Plus, GC, Belgium) were used. Microhardness test was done in the first week, first month and third month. Microhardness was statistically analyzed using ANOVA, Tukey, Dunnett T3 and Bonferroni tests(p=0,05).
RESULTS: Microhardness values of all glass ionomer cement groups significantly increased in the first week and first month(p<0,05). In the compomer group, microhardness decreased by time however difference was not statistically significant. Surface coating had a significant benefit on glass ionomer cement restorations at the end of the first week and first month(p<0,05), however at the end of the third-month surface coating application had no significant effect on microhardness of glass ionomer cement.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was concluded that the microhardness of the nano-filled surface coated high viscosity glass ionomer cement and compomer restorations can be used in pedodontics clinics.

Keywords: Composite resin, Bulk-Fill, Microhardness, Surface hardness

İlhan Uzel, Fahinur Ertuğrul. Evaluation of the Microhardness Values of Surface-Coated Compomer and Glass-Ionomer Cement. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(1): 69-83

Sorumlu Yazar: İlhan Uzel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale