e-ISSN 1302-7476
Başlıca Diş Çürüğü Etmenlerinden “Streptococcus mutans’’ ın Gebelik Dönemindeki Değişimi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 11-19 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.38278

Başlıca Diş Çürüğü Etmenlerinden “Streptococcus mutans’’ ın Gebelik Dönemindeki Değişimi

Ayşegül Demirbaş1, Mustafa Ateş2, Gülşen Arslan3
1Sıktı Koçman Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Muğla, Türkiye
2Ege Ünı̇versı̇tesı̇, Fen Fakültesı̇, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Ünı̇versı̇tesı̇, Dı̇ş Hekimliği Fakültesı̇, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, yüksek çürük risk grubu olan gebe kadınların, tükürük akış hızı, tükürük PH, tükürükte Streptococcus mutans ve Lactobacillius seviyeleri ve DMFT değerlerinin gebe olmayan kadınlara kıyasla seviyesini belirlemektir. İkincil olarak, tükürükte Streptococcus mutans seviyesini belirlemek için üretilmiş olan, hasta başında kullanılan tek kullanımlık kitlerinin konvansiyonel ölçüm yöntemlerine oranla güvenilirliğini tespit etmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gebeliğinin 3. trimesterinde olan sağlıklı, 10 gebe ve aynı yaş aralığında, gebe olmayan 10 kadın, tükürük akış hızı ve tükürük PH değeri, DMFT değerleri ve tükürükte Streptococcus mutans ve Lactobacillius seviyeleri karşılaştırıldı. Hasta başında kullanılan tükürük testi, 0.2U/ml basitrasin ve %10 sukroz içeren Mitis Salivarius agardaki geleneksel laboratuvar testi ile karşılaştırıldı. Gebelik sonlandıktan 6-8 hafta sonra gebelerde, tükürük akış hızı, pH, Streptococcus mutans ve Lactobacillius seviyeleri ve DMFT indeksi değerlendirildi. Gebelikte ve gebelik sonlandıktan sonra oral kavitedeki değişim karşılaştırıldı. İstatiksel analizlerde Mann Whitney U testi ve Wilcoxon Signed Rank testi kullanıldı. Sonuçlar anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR: Gebe ve gebe olmayan kadınlar arasında DMFT, tükürük akış hızı, PH değeri açısından istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmazken, tükürükte Streptococcus mutans ve lactobacillius seviyesinin gebelerde, normal bireylere oranla çok fazla olduğu tespit edildi. Gebelik sonlandıktan sonra yapılan incelemelerde DMFT, tükürük akış hızı ve PH değeri değişmezken, Streptococcus ve Lactobasillius düzeylerinin doğumdan sonra anlamlı derecede yükseldiği bulundu. Konvansiyonel yönteme göre hasta başında kullanılan kitlerin güvenilirliği %60 olarak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma birincil çürük etmenlerinden olan Streptococcus mutans ve Lactobacillius seviyesinin, gebelikte ve gebelik sonlandıktan sonra arttığını göstermektedir. Anne adaylarının ve gebelerin koruyucu diş hekimliği uygulamalarından faydalanmaları gerekmektedir. Hasta başında kullanılan tek kullanımlık kitler, hasta motivasyonu için yeterli olabildikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Streptokokus mutans, hasta başı tükürük ölçüm kitleri

Changes in the Level of "Streptococcus Mutans": One of the Primary Dental caries Factors in Pregnant Women

Ayşegül Demirbaş1, Mustafa Ateş2, Gülşen Arslan3
1Sıtkı Kocman University, Faculty of Dentistry, Restorative Dentistry of the Department, Mugla, Turkey
2Ege University, Faculty of Science, Basic and Industrial Microbiology Department, Izmir, Turkey
3Ege University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this present study is compare the salivary flow rate, pH value, Streptococcus mutans (SM) and lactobacillius levels of pregnant women with non-pregnant women. In addition, it was aimed to determine the reliability of chair-side kits which were produced to determine the levels of SM in saliva compared to conventional measurement methods.
METHODS: Ten healty women who were in the third trimester of pregnancy and ten healty non-pregnant women were compared with the respect to salivary flow rate, salivary pH, DMFT-index ( based on the WHO criteria ) and SM/ lactobacillius levels in saliva. The chair-side salivary tests was compared with conventional laboratory cultivation on Mitis Salivarius agar supplemented by 0.2U/ml bacitracin and 10% sucrose. After postpartum 6-8 weeks, salivary flow rate, salivary pH, SM and Lactobacillius levels and DMFT-index were re-examined in pregnant women. The changes in oral cavity, pregnancy and postpartum were compared. Mann-Whitney U and Wilcoxon Signed Rank tests were used in statistical analysis. The results are evaluated with the significance level of p<0,05.
RESULTS: There was no difference in DMFT, salivary flow rate and salivary pH between pregnant and non-pregnant women. It was found that the SM and Lactobacillius levels in saliva was significantly higher in pregnant women compared to non- pregnant women. DMFT, salivary flow rate and pH values did not change in post-partum examination, but SM and Lactobacillius levels in saliva were significantly elevated after postpartum. The reliability of the chair-side kits according to the conventional methods was 60%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study shows that SM and Lactobacillius levels increased during pregnancy. Pregnant mothers and pregnant women should benefit from preventive dentistry. The chair-side salivary kits are suitable for patient motivation.

Keywords: Pregnancy, Streptococcus mutans, chair-side salivary kits

Ayşegül Demirbaş, Mustafa Ateş, Gülşen Arslan. Changes in the Level of "Streptococcus Mutans": One of the Primary Dental caries Factors in Pregnant Women. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 11-19

Sorumlu Yazar: Gülşen Arslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale