e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Diş Hekimliğinde Robotik Uygulamalar: Bir Literatür Derlemesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(3): 125-133 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.27676

Diş Hekimliğinde Robotik Uygulamalar: Bir Literatür Derlemesi

Gülfem Ergün1, Ayşe Seda Ataol2, Bahar Tekli2
1Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara
2Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Mersin

Bu çalışmanın hedefi, diş hekimliğinde robotik uygulamaların kullanımını gözden geçirmek ve bu konu ile ilgili genel gelişmeleri tartışmaktır. Çeşitli elektronik veri tabanları (PubMed, Cochrane Library, Evidence Based Dentistry, Google Scholar) ve elle arama, literatür taraması için kullanıldı. Bu araştırma Ocak 2005’ten Ocak 2018’e kadar yürütüldü. Literatür taraması sonucunda 109 adet literatür bulundu. Yayınların özetleri okunduktan sonra, tıp ile ilişkili 19, diğer bilim dalları ile ilişkili 9, robotik ile ilgili olmayan 6 ve tam metin erişimi sağlanamayan 8 adet, toplamda 42 çalışma elendi. Robotik diş hekimliği ile ilgili; 42 derleme makalesi, 8 in vitro araştırma makalesi, 9 in vivo araştırma makalesi, 3 vaka raporu ve 5 editöre mektup olmak üzere 67’si bu derlemeye dahil edildi. Diş hekimliği robotik uygulamalar ile dijital dünyaya hızlı bir giriş yapmıştır. Bu gelişme, tedavi sürelerinin kısalmasına, diş hekiminin gösterdiği eforun azalmasına ve tedavi maliyetlerinin düşürülmesine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, konvansiyonel tekniklere kıyasla halen birçok sınırlaması mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: dijital, diş hekimliği, robotiks, nanoteknoloji, gelecek

Robotic Applications in Dentistry: A Literature Review

Gülfem Ergün1, Ayşe Seda Ataol2, Bahar Tekli2
1Gazi University Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Ankara
2Mersin University Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Ankara

The aim of this study is to review the usage of robotic applications in dentistry and to discuss general developments related to this subject. Various electronic databases (PubMed, Cochrane Library, Evidence Based Dentistry, Google Scholar) and hand search were used for literature search. This research was conducted from January 2005 to January 2018. As a result of literature search, 109 numbers of literature were found. After reading the abstracts of the articles, related to medicine 19, related to other sciences 9, not related to robotic 6 and without full text access 8, totally 42 studies were eliminated. 42 review articles, 8 in vitro research articles, 9 in vivo research articles, 3 case reports and 5 editorial letters; totally 67 articles related to the robotic dentistry were included in this review. Dentistry has made a rapid entry into the digital world with robotic applications. This development will provide a great contribution to the reduction of the duration of treatment, to decrease of the effort shown by the dentist and treatment cost. However, there are still many limitations compared with conventional techniques.

Keywords: digital, dentistry, robotics, nanotechnology, futur

Gülfem Ergün, Ayşe Seda Ataol, Bahar Tekli. Robotic Applications in Dentistry: A Literature Review. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(3): 125-133

Sorumlu Yazar: Gülfem Ergün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale